DECEMBER 2008

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1037
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsförmedlingen: Bibehållen rehabkedja rustar jobbsökande

Finsams frukostmöte december 2008

Det gotländska arbetsmarknaden ser trots en rad varsel fortfarande ganska ljus ut. Arbetslösheten är mindre än för ett år sedan. Samtidigt står lite mer än tusen personer med nedsatt arbetsförmåga inskrivna vid Arbetsförmedlingen.


- Vi har ett uppdrag att matcha också den här gruppen till en anställning, även om det är lite svårare. Dessbättre ser vi ut att få en oförändrad budget för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser även för nästa år, vilket innebär att vi kan behålla rehabkedjan för att rusta den enskilde för arbetsmarknaden.
Det sade Jaana Elo, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Visby, i samband med ett välbesökt frukostmöte arrangerat av Finsam där hon och medarbetarna Inger Löfgren och Mari Jansson närmare presenterade Arbetsförmedlingens uppdrag för en arbetslivsinriktad rehabilitering.


Finsam bildades i våras för att samordna insatserna för att ge personer med ned-satt arbetsförmåga större möjligheter att komma tillbaka i arbete. Ett annat viktigt syfte med samordningen är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan olika myndigheter. De personer det här handlar om har många gånger varit sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid. Ambitionen är att skapa lösningar utifrån en gemensam individuell handlingsplan för var och en.


Första länken i Arbetsförmedlingens rehabkedja är att klargöra den enskildes förutsättningar att över huvud taget klara olika typer av arbetsuppgifter. Till hjälp i kartläggning, samtal och tester finns Arbetsförmedlingens specialister, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socialkonsulenter. Målet är att den som är osäker på sin arbetsförmåga ska bli klar över sina personliga förutsättningar för ett yrkesområde som kan vara lämpligt. En tid av max åtta veckors arbetsprövning kan också ingå som en del i underlaget för bedömning av förmågan.
- Vi måste hela tiden ha för ögonen att den enskilde måste kunna prestera ett ar-bete som någon annan är beredd att betala för. Annars handlar det om sysselsättning inte arbete.


Men även med nedsatt arbetsförmåga finns det arbeten som kan skötas om arbetssituationen anpassas. Här står flera möjligheter till buds. Arbetsuppgifterna som sådana kan jämkas, arbetsmiljön likaså, och en rad tekniska hjälpmedel finns ofta att tillgå. Den arbetssökande kan också ges olika typer av personligt stöd på arbetsplatsen. En arbetsgivare kan kompenseras med någon form av lönestöd för att den ordinarie personalen tar ett större ansvar för den jobbsökande.

Finsam arbetar med att utveckla samarbetet mellan Gotlands kommun (hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för de personer som har kontakter med flera av de samverkande parterna. Genom finansiell samordning skapas helhetssyn på individens behov och det blir möjligt för enskilda myndigheter att ta ett samlat ansvar för olika insatser.

Sök