DECEMBER 2009

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1150
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Offentlig sektor och behovet av arbetsträningsplatser


Hur kan Finsam möjliggöra för offentlig sektor att ta emot fler personer i arbetsträning/praktik – och på så sätt minska utanförskapet på Gotland. Detta var temat för ett välbesökt frukostmöte den 1 december då en expertpanel diskuterade och svarade på frågor.


Den offentliga sektorn är stor på Gotland och bör därför kunna hjälpa till att ta fram praktikplatser för dem som står utanför arbetsmarknaden idag, konstaterade Finsams ordförande Per Olof Jacobsson, då han hälsade publik och panel välkomna.

Gruppen personer som är i behov av arbetsträning och praktik har många ansikten, inledde mötets moderator Greta Henriksson . Det kan vara personer i alla åldrar med förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning. Men det kan också vara personer som länge stått utanför arbetsmarknaden av andra skäl, till exempel långvarig sjukskrivning.

Ulf Smitterberg arbetar vid Socialförvaltningen (omsorg om funktionshindrade) vid Gotlands kommun. Han presenterade en rad exempel på praktikplatser inom offentlig sektor. Återvinning, fastighetsskötsel, budbilar, trädgårdsarbete är några exempel Ulf Smitterberg hittat när han tagit kontakt med kollegor runt om i landet. (Se bilaga)

Gustaf Hoffstedt (M) är både kommunalråd och vice ordförande i Finsam Gotland.
– Den viktigaste uppgiften för mig som politiker är att sprida evangeliet om heterogena arbetsplatser, att blandade arbetsplatser fungerar allra bäst, sa han. Det är en tillgång för alla arbetsplatser – såväl offentliga som privata – om de anställda har olika erfarenhet och bakgrund. Jag ser det inte som ett problem utan som en möjlighet. De arbetsgivare som tänker så är också de som lyckas bäst. Det offentliga har inte större ansvar än den privata sektorn.

Gun Tidestad, är personaldirektör i Gotlands kommun och har som sådan ett övergripande ansvar för personalfrågor.
– Gotlands kommun har stor erfarenhet av att ta emot personer med olika typer av funktionsnedsättning, sa hon. Jag ser bara möjligheter med att kunna erbjuda praktik och arbete till de grupper vi pratar om här. Den arbetsmarknadsenhet som tidigare fanns inom kommunen hitta många bra kanaler – dessa är jag beredd att ta fram igen.
– Det är viktigt att de som kommer ut i praktik tas väl om hand och komma in i arbetsgemenskapen, fortsatte hon, Det måste finnas handledning och tid till introduktion.

I panelen satt också fyra representanter för kommunala förvaltningar på Gotland. Vilka erfarenheter har ni av att ta emot personer i behov av arbetsträning?

– Socialförvaltningen har en lång tradition av att ta emot personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden, berättade Nina Ljung från Socialförvaltningen.

Även Tekniska förvaltningen har tidigare erfarenhet av att erbjuda plats för arbetsträning.
– Jag är på stående fot beredd att bjuda in Eva Jupiter till förvaltningens ledningsgrupp, sa Lena Köhn . Det finns en stor okunskap hos oss om vad Finsam är och innebär.

Hans Stenmark, Kultur och fritidsförvaltningen, instämde i att det krävs både arbetsinsats och engagemang när man ska ta emot personer för praktik. Tid är en bristvara i en slimmad organisation.
– Men det här med Finsam och det stöd man kan få där verkar intressant, sa Hans Stenmark. Eva Jupiter är välkommen även till oss.

Den nybildade Serviceförvaltningen i Gotlands kommun startade den 1 april 2009.
– Det här är frågor som ännu inte varit uppe på dagordningen, erkände Anneli Ahlström . Men jag instämmer med de övriga att det är oerhört angeläget. Vi ska titta närmare på var vi kan hitta platser i vår verksamhet.

Offentlig sektor på Gotland är också de statliga myndigheterna på ön.

Madelene Gadd-Wäss arbetar på Riksantikvarieämbetet i Visby.
– Vi är en ganska liten arbetsplats, med 400 anställda totalt, varav 90 på Gotland, berättar hon. Vi har en del platser för arbetsträning inom arkivverksamheten på fastlandet. Men vi kan bli mycket bättre. Inför det här mötet tog jag upp frågan med mina chefer och möttes av ett stort intresse. Bland annat vill man veta mer om Finsam och de möjligheter som ges. Vilka kompetenser och erfarenheter finns bland dem som behöver arbetsträningsplatser?
– Man kan å ena sidan tänka att det finn många specialister inom vår verksamhet – men det finns säkert många arbetsuppgifter som vi kan ta fram. Det är mycket som ska göras när en ny organisation – som vår – ska ta form.

– Periodvis tar vi tar emot personer i behov av praktik och arbetsträning, berättade Isa Seigerlund från Riksutställningar . Det som styr våra möjligheter är att verksamheten delvis är turnerande. Handledare måste finnas på plats under en längre period om det ska fungera. Men vi har mycket goda erfarenheter. Ofta har våra praktikanter en bakgrund i konstnärlig verksamhet som passar vår verksamhet.
Länsstyrelsen på Gotland är visserligen ingen stor arbetsplats i sig, men fungerar som spindeln i nätet för mycket verksamhet. Kan ni använda er position för att ”sprida budskapet” om behovet av arbetsträningsplatser?

­ – Det kan man säkert tänka sig, svarade Barbro Lindgren från Länsstyrelsen på Gotland. Vi vill medverka till att praktikanter kommer ut i verksamhet. Det är ett beslut vi tagit. Dessutom gav Ulf Smitterberg en rejäl tankeställare när han visade exempel på arbetsuppgifter. Länsstyrelsen är en liten arbetsplats där de anställda har mycket specialiserade kunskaper. Men vi har också bilar som ska vårdas och tas om hand.

Vad kan då Finsam göra, som underlättar för förvaltningar och myndigheter att ta emot fler personer i arbetsträning och praktik?

För två av de pågående Finsam-projekten är tillgången på arbetstränings- och praktikplatser avgörande. Genom båda dessa projekt följer en coach med deltagaren, som stöd på arbetsplatsen.

På Spåret riktar sig till unga gotlänningar med Aspergers syndrom, atypisk autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna får stöd av en coach under introduktionstiden. Coachen finns som stöd under så lång tid som behövs - individuellt anpassat efter deltagarens behov.

Även i projektet Centrum för Förberedande Arbetsträning finns coach till hands både för arbetsgivaren och deltagaren i projektet. Projektets målgrupp har psykisk ohälsa.

Eva Jupiter fick också en motfrågan: Vilka förväntningar har Finsam på arbetsgivaren?
– Självklart vill vi att deltagaren ska få ett bra mottagande. Att de som kommer på praktik eller arbetsträning får känna sig som en del i arbetsgemenskapen. För att ge stöd till detta kan Finsam erbjuda viss utbildning till handledare på arbetsplatsen.
– Vi ställer inte krav på att personer ska anställas efter en tid, tillade Eva Jupiter. Målet är självklart jobb, men det är längre fram i tiden.

– Det vi strävar efter är att skapa en vinn/vinn-situation, förklarade Stina Hansson, projektledare för På Spåret. Vi har kompetenta personer, som är begåvade och noggranna och som kan göra många arbetsuppgifter. Arbetsplatsen behöver vara anpassad – och det behöver finnas en coach. Det finns arbetsuppgifter och det finns människor som kan utföra – det gäller att matcha.
Deltagarna i På Spåret arbetar i tremånaders-moduler, går det bra kan de förlängas.
_ Förhoppningen är att de erfarenheter man gör ska leda till att deltagaren blir mer kompetens och mer attraktiv för arbetsmarknaden. Det blir som en övningsarena. Man lär sig om sig själv och man lär sig hur det är att finnas i ett sammanhang. Förhoppningen är att man kan ta med sig den kunskapen in i nästa sammanhang på en annan arbetsplats.

Avslutningsvis konstaterade Per-Olof Jacobsson att FinsamGotland denna morgon mött många öppna dörrar.

– Det offentliga Gotland är beredd att ställa upp för att minska utanförskapet bland gotlänningar, det är kontentan av detta frukostmöte!
Sök
BILAGA
Exempel på tänkbara praktikplatser inom offentlig sektor.