Maj 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1192
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Sociala företag skapar jobb
där alla kan arbeta 100 procent
av sin förmåga

Finsams frukostmöte den 4 maj handlade om socialt företagande och iinnehöll tre programpunkter:

Vad är sociala företag?
Socialt företagande i Sverige idag.
Socialt företagande på Gotland.


Två nyheter presenterades också. Den 22 april kom regeringens länge efterlängtade handlingsplan för socialt företagande. Här fastställer man en definition av vad sociala företag är.

Tillväxtverket arbetar med att ta fram en handbok på nätet, för personer som arbetar eller planerar socialt företagande. Handboken tas fram i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting. SOFISAM finns på tillgänglig på internet inom kort.

Vad är Sociala företag?

Eva Carlsson från SKOOPI [1] inledde med att berätta om sociala företag och social ekonomi. Företagsformen har funnits i mer än 20 år, inledningsvis med rötter i psykiatrin.

Idag är de flesta social företag i Sverige organiserade i kooperativform.

– I sociala företag är det okej att jobba så mycket som man orkar, förklarade Eva Carlsson. Här jobbar man 100 procent av sin egen förmåga. Det är okej att inte vara på topp varje dag, men man gör så gott man kan. Det handlar om att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället – så att de får makten över sina egna liv. Det handlar om empowerment.

Gemensamt för människorna i företagen är att de har svårt att få arbete, på grund av funktionsnedsättning, långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning, missbruk eller kort utbildning.

Man får sin försörjning genom lön, lönebidrag, trygghetsanställning, sjuk- eller aktivitetsersättning, aktivitetsstöd eller socialbidrag.

– Vi brukar tala om dubbla affärsidéer, fortsatte hon. Det ena är rehabiliteringstjänster, exempelvis olika samarbeten med Arbetsförmedlingen och socialtjänst. Det andra är varor och tjänster som det sociala företaget producerar för den öppna marknaden.

Ett socialt företag är egen juridisk person som verkar på den öppna marknaden, och säljer varor och tjänster som vilket företag som helst. Det kan vara allt från hunddagis, konferensverksamhet eller växthus – helt enkelt det man är bra på.

– Man tar betalt för det arbete man gör – inte för hur många personer som gör det, förklarar Eva Carlsson.

– I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter ingår rätten till arbete, konstaterar Eva Carlsson. Per definition handlar det om arbete som efterfrågas och någon som betalar för det.

Den 22 april 2010 presenterade regeringen en länge efterlängtad handlingsplan för socialt företagande, daterad den 22 april 2010. Iden fastställer man en definition av vad sociala företag är:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet – man producerar och säljer varor och tjänster.

Det sociala företaget har som övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle.

Sociala företag ska skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

Sociala företag ska också i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. Dessa företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet, en egen juridisk person.[1] Föreningen SKOOPI, Sociala arbetskooperativens intresseorganisationska stödja brukarstyrda sociala arbetskooperativ. Länk till SKOOPIs hemsida http://www.skoopi.coop/

Socialt företagande i Sverige idag

Eva Laurelii, Göteborgs Universitet, presenterade sociala företag i Sverige idag.

– Inget social företagande utan empowerment – men det är ett svårt ord att förklara, inledde hon. Det handlar både om kraft (power) och makt. Att känna kraft och förmåga att förändra sitt liv. Många som jobbar i sociala företag får också inspiration att gå ut och engagerar sig mer i samhället.

I idag finns drygt 200 sociala företag i Sverige – en faktisk ökning med cirka 50 företag under sedan 2007. Ungefär 7 000 personer är verksamma i de dessa 2007 sociala företag, av dessa är 2 000 löneanställda.

Eva Laurelii presenterade ett urval av sociala företag i Sverige idag och olika företagsformer.

Sociala arbetskooperativ:
Favorita Internetcafé i Göteborg har catering och internetcafé, där bverksamheten har betoining på gemenskap och empowerment. Kopplat till kommunalt kooperatörshus.
Grimbo Bilvård Göteborg. Målgruppen är ägare/medlemmar. Rankades högst i Göteborg i en jämförelse i Göteborgsposten. Stor kundtillströmning visade vikten av balans mellan ekonomi och välmående i företaget.
Vägen ut Kooperativen. Sju kooperativ i samverkan. Startade för fem år sedan, med ursprung i KRIS och Bryggan för att skapa arbetsplatser och rehabilitering för personer som kommit ut ur fängelse.
Bland verksamheten märks: Halvvägshus för nyligen frigivna, screentryck, Le Mat - hotell i centrala Göteborg.
Vägen ut arbetar med social franchising – företagsmodeller som kan drivas i kedja på många platser. Le Mat finns även i Karlstad.
Föreningsdrift:
Atrium i Karlstad är en avknoppning från offentlig sektor. Skillnaden är att man har frihet att skapa och sälja tjänster, också till offentlig sektro. En lokalt förankrad förening med många olika verksamheter.

Ideell förening som bedriver näring
Basta utanför Södertälje. En koncern med flera AB som omsätter 40 miljoner kronor/år. Cirka 300 personer arbetar eller studerar på Basta.


Socialt företagande på Gotland

Birgitta Nylund, enhetschef inom individ- och familjeomsorgens arbetsträning och sysselsättning.
­– Vi arbetar med personer som står mycket långt från arbetsmarkanden, berättar hon. Det 40 -50 personer som har arbetsträning i verksamheten. Samt cirka 30 personer med anställning med lönebidrag till arbetsgivaren. Sju av dem hos arbetskooperativen Lövsta och Suderviljan.
­– Men de flesta har sin sysselsättning hos oss på Verkstadsgatan, fortsatte Birgitta Nylund. Där har vi syverkstad, textil, tapetseri, bygg. Vi röjer, flyttar, målar tapetserar – vi gör allt det viktiga arbete som en kund vill ha och en kund betalar för.
­– Vi har nu börjat studera möjligheterna med socialt företagande och de möjligheter det ger.


Vivianne Olofsson arbetar i ett EU-projekt för socialt företagande, i samarbete med Coompanion.
– Vi coachar personer som har funderingar kring socialt företagande. Fler förslag finns, bland annat kring återvinning, renovering, catering och syverksamhet.
Vi coachar också gruppen Baltic Sea Design, BSD. Deltagarna är duktiga på konstruktion och design, men har varit borta länge från arbetsmarknaden. Ett bra exempel på empowerment.
– Slutligen arbetar vi med information till tjänstemän och handläggare som kan behöva vetas mer om socialt företagande.


Anita Cavalin avslutade med att berätta om Coompanion på Gotland. Hon konstaterade at mycket har hänt.
– Vi började fundera kring sociala företag redan 1999. Lövstakooperativet, Selene och Selenes systrar samt Suderviljan drivs idag som sociala företag med stöd från Coompanion.