April 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1209
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Agenda 50

Agenda 50 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sedan 2009 gäller FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Agenda 50 – verktyg för våra rättigheter är ett nationellt projekt, där namnet syftar på de femtio artiklarna i FN-konventionen.
Finsams frukostmöte den 6 april behandlade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det svenska projektet Agenda 50.

Gästföreläsare var Maryanne Rönnersten, från Handikappförbunden, där hon är projektledare för Agenda 50.

Agenda 50 är ett projekt för att sprida information och kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Detta är en enorm milstolpe och något man arbetat för i åratal, konstaterade Maryanne Rönnersten. Men det är förhållandevis nyligen Sverige skrev under (ratificerade) dokumentet. Vi kan inte begära att alla har börjar jobba med att genomföra det.

Grunden till konventionen är De mänskliga rättigheterna,  och dess fem basprinciper.

1. Alla människors lika värde, samtidigt som man kan vara olika och ha olika behov av stöd från samhället. Det här har betydelse för hur man fördelar resurser.
2. Rättigheterna gäller alla.
3. De gäller överallt
4. Och de är odelbara, de är beroende av varandra. De hänger ihop.
5 Slutligen och inte minst viktigt: De rättigheter som fastställs i dokument som dessa är rättigheter till individerna. Och varje rättighet för individen är en skyldighet för samhället.

Konventionen innehåller 50 delar, där några har större betydelse för den verksamhet som bland annat bedrivs inom Finsam. Särskilt intressanta är artiklarna 1 – 9 samt 27 som handlar om rätten till arbete.

Artiklarna 1 – 4 är grundläggande och berättar om syfte, definitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden.
§1 Syftet är att människor med funktionsnedsättning ska får full del av de rättigheter man redan har. Här står också vad som menas med funktionsnedsättning.

§2 Definierar begrepp som återkommer i konventionen. Kommunikation inbegriper bland annat textning, punktskrift, taktil kommunikation samt lättläst språk och mänskligt tal.
Diskriminering på grund funktionsnedsättning betyder varje åtskillnad, undantag eller inskränkning. Skälig anpassning betyder nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte innebär oproportionerlig eller omotiverad börda. Universellt utformade betyder utformning av produkter, miljöer program och tjänster så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning.

§3 Består av åtta grundläggande principer som ska genomsyra genomförandet av varje artikel. Det handlar om respekt för inneboende värden, självbestämmande och frihet att göra egna val.
Här finns också icke-diskriminering, deltagande i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet mellan kön och respekt för fortlöpande utveckling av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning.

§4 Anger samhällets ansvar och åtaganden. Det gäller till exempel lagstiftning, administration, forskning, tillgänglig information och utbildning.

Punkterna 5 – 30 är rättighetsartiklar och de åtgärder som behövs för att rättigheterna ska kunna förverkligas.
§ 5-7 Handlar om jämlikhet och icke-diskriminering. Här finns alla människors rätt inför lagen. Men också ett konstaterade att kvinnor med funktionsnedsättning drabbas av flerfaldig diskriminering och att detta måste beaktas. Det gäller även barn, en mycket viktig artikel.

§8 Handlar om medvetandefrågor – att sprida kunskap för bekämpa fördomar, skadliga sedvänjor och negativa attityder. Här finns också en skrivning om att höja medvetandet och kapacitet hos personer med funktionsnedsättning. Det innebär att lämna synsättet närande/tärande för att istället se att alla människor bidrar efter sin förmåga i samhället.

§9 Tillgänglighet, även detta är en övergripande artikel. Detta är ett område som griper in i stort sett alla andra områden. Gäller alla fysiska miljöer, både ute och inne. Det gäller kommunikation människor emellan – som information, service och transporter.

§ 27 Behandlar rätten till arbete och är en artikel som tar ett heltäckande grepp – från anställningsintervju till frågor kring befordran, utbildning och annat som kan hända i en arbetssituation.

­ – Här ger man exempel på saker som vore jättebra om samhället gjorde, kommenterade Maryanne Rönnersten. Att samhället kan föregå med gott exempel och anställa personer med funktionsnedsättning. Samt också främja att den privata sektorn anställer personer med funktionsnedsättning, till exempel genom riktlinjer och stödjande åtgärder.

Artiklarna 30 – 50 innehåller procedurregler. Det är regler som beskriver praktisk hantering kring genomförande och uppföljning.

­– När jag är ute och träffar kommuner och handikappråd brukar jag avsluta med att fråga vilka av artiklarna som ligger inom kommunens ansvarsområde, avslutade Maryanne Rönnersten. Resultatet av det brukar i nio fall av tio bli ett konstaterande att: - Ja, det är alla!

– Och sannolikt är det så, enligt vår jurist. Om man ur kommunal vinkel har ambitionen att följa konventionen – och det bör man ju eftersom Sverige har ratificerat den – så bör man sätta sig ner och diskutera igenom artiklarna 5 – 30. Här finns ansvarsområden som det åligger kommunerna att åtgärda.

Vårens sista Finsamfrukost, den 4 maj ska handla om socialt företagande.
Sök
KONVENTIONEN