RG:Sysselsättning & försörjning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1308
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Region Gotland

Läs nedan om:
  • Stöd- och försörjning 
  • Ungdomsgruppen 
  • Daglig verksamhet på Gotland 
  • Öppen förskola med föräldrastöd

 

------------------------------------------------- 

Stöd- och försörjning

www.gotland.se/imcms/1145

Personer som inte klarar sin försörjning, kan ansöka om hjälp hos socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet.
I socialtjänstlagen finns bestämmelser om hur stort försörjningsstödet är.
Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Det skall, tillsammans med eventuellt övriga inkomster, täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll.

Kontakt 
Stöd och försörjning 0498- 26 88 19  

-------------------------------------------------

Ungdomsgruppen

Läs mer på Ungdomsgruppens hemsida

Ungdomsenheten har till uppgift att förebygga användandet av droger, kriminalitet samt sociala problem. Målgruppen är ungdomar i åldern 13-21 år och deras föräldrar. Ungdomsenhetens arbete kan delas in i fyra olika delar:

  • Behandlingsarbete, riktat mot individ, familj eller grupp.
  • Förmedla information och medverka i samarbetsgrupper.
  • Uppsökande verksamhet, både dag- och nattetid.
  • På sommaren blir arbetet mer uppsökande, enheten är förstärkt med mer personal under denna period.

Kontakt  Ungdomsenheten     0498- 26 89 35  


------------------------------------------------- 

Daglig verksamhet på Gotland

www.gotland.se/daglig-verksamhet

LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387) ger vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning rätt till daglig verksamhet.  Den dagliga verksamheten skall ge möjlighet till delaktighet i samhället och verksamheten skall vara anpassad till den enskildes behov och förmåga. 

På Gotland får alla som har beviljats daglig verksamhet välja utförare.

LÄNK: Här finns information om olika verksamheter och utförare. Det går att jämföra flera alternativ samtidigt.

------------------------------------------------- 

 

Öppen förskola med föräldrastöd

Länk till Myllans hemsida

Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar med förskolebarn. Verksamheten är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och socialförvaltningen. Målsättningen är att Myllan ska vara en bra växtplats för föräldrar och barn, där man ska kunna känna gemenskap och få nya kontakter.

Myllan erbjuder även råd och stöd i föräldrarollen, i parrelationen eller då det gäller andra sociala och personliga frågor. Det kan ske på myllan, hemma i familjen, eller per telefon. Myllan för inga journaler.

Kontakt  Myllan, Jungmansgatan 474, 621 52 Visby    
0498-26 82 53   


-------------------------------------------------  

Sök