Finsamprojekt

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1314
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FinsamGotlands projekt  • Arbetsträning inom offentlig sektor
  • Hamnringen
  • Unga Kvinnor
  • Ungdomskraft
Se även www.finsamgotland.se/projekt
Här finns också information om avslutade projekt och hur de lever vidare.

-------------------------------------------------

ARBETSTRÄNING INOM OFFENTLIG SEKTOR

Med arbetsträning avses här samtliga förberedande insatser för arbetslivet som utförs på en arbetsplats.

Projektet ska genom att utarbeta en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser inom offentlig sektor skapa förutsättningar för Finsams parter att få tillgång till behövliga arbetsträningsplatser.

Modellen ska genom sin utformning bidra till att skapa nya, varaktiga och hållbara strukturer för tillhandahållande av arbetsträningsplatser för Finsams Gotlands parter.

Projektet pågår under 2012 (startdatum 2012-0101)

Läs mer: www.finsamgotland.se/offentligsektor

-------------------------------------------------

HAMNRINGEN

Hamnringen är ett Finsamprojekt i samverkan med företag i Visby hamnområde och Arbetsförmedlingen.

Under projektperioden ska unga vuxna (18-24 år) erbjudas plats för arbetsprövning. Medverkande företag är Destination Gotland, Gotlands Stuveri, Hamnen (Region Gotland) och Gotlandsresor.

I projekt ingår också samarbete med Försäkringskassan samt Individ- och familjeomsorgen i Region Gotland.

Projektet pågår 1 mars 2011 till 30 maj 2012.

Läs mer: www.finsamgotland.se/hamnringen

------------------------------------------------

UNGA KVINNOR

- projektet som leder till jobb

"Jag måste börja våga lita på att jag är bra". Citatet kommer från en intervjustudie som genomförts inför projektet Unga kvinnor.

Projektet startade den 1 april 2011 och riktar sig till kvinnor, 18 –29 år, som av olika skäl inte klarat utbildning eller arbete. Det är kvinnor som har en stor del av vuxenlivet framför sig.

Genom arbetsträning, praktik och utbildning ska deltagarna ges stöd till organiserat liv och att bryta destruktiva livsmönster.

Samtliga deltagare som  fullföljer uppgjord handlingsplan garanteras lönearbete.

Läs mer: www.finsamgotland.se/ungakvinnor

-------------------------------------------------

UNGDOMSKRAFT

Ungdomskraft är ett Finsam-projekt som riktar sig till ungdomar (16-20 år) som inte går i gymnasieskolan, som hoppat av sin utbildning i förtid och riskerar att hamna i utanförskap.


Projektets mål är att bryta ungdomars sociala utanförskap och erbjuda verksamheter som leder till fortsatta studier eller arbete. På Gotland beräknas cirka 70 ungdomar befinnas sig i målgruppen.

Projektägare är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Region Gotland. Projektet pågår till och med juni 2012.

Läs mer: www.finsamgotland.se/ungdomskraft

-------------------------------------------------


Sök