Funktionsnedsättning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1319
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Funktionsnedsättning

  • Anhörigsstöd
  • Personligt ombud och god man
  • Färdtjänst
  • Bostad med särskild service
  • Boendestöd
  • Aktiviteter


------------------------------------------------- 

Anhörigstöd

www.gotland.se/anhorigstod

Den som hjälper eller stödjer en anhörig eller närstående kan själv behöva hjälp och stöd. Anhörigstödet erbjuder någon att tala med, rådgivning och avlösning.

Anhörigstödet i Region Gotland är ett samarbete med Röda Korset och andra föreningar samt frivilligorganisationer.

Kontakt

Anhörigkonsulent Tove Öberg
Telefon: 0498-20 46 31

-------------------------------------------------  

God man eller förvaltare

De personer som av någon anledning inte kan ta hand om sina egna intressen i form av ekonomi och kontakter med myndigheter kan få en god man eller förvaltare. De två uppdragen skiljer sig något åt.

Huvudman är den person som har en god man eller förvaltare, eftersom det är kring denna huvudman som allt kretsar. Nämnden och kansliet värnar om huvudmannens bästa, till sin hjälp har de den gode mannen eller förvaltaren.

En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte kan tillvarata sina intressen.

Förvaltarskap anpassas till behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att exempelvis gälla förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital.

Läs mer här (länk till region Gotland, Överförmyndarnämnden)

Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: Visborgsallén (Rådhuset, receptionen)
Besökstider: Tisdagar 9.30-11.30 samt torsdagar 15.00 - 17.00
Telefon: 0498-26 99 20
Telefontider: Måndag, onsdag och fredag 9.30-11.30
E-post:registrator-ofn@gotland.se

------------------------------------------------- 

Färdtjänst

Färdtjänst är ett alternativ till kollektivtrafiken för personer som av olika skäl inte kan använda det vanligaste sättet att ta sig fram,till exempel med buss eller egen bil.

Behovet ska vara bestående under minst tre månader.

Ansökan om färdtjänst görs hos en färdtjänsthandläggare. Handläggaren prövar sedan om du har rätt att få färdtjänst utifrån färdtjänstlagens krav.

Mer information finns här: www.gotland.se/1069

Kontakt

Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 33 34
Telefontid: vardagar 09:00-15:00
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

-------------------------------------------------  

Bostad med särskild service

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver mycket stöd för att klara sin vardag kan ansöka om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd av service till vissa funktionshindrade, LSS. I en bostad med särskild service får man stöd av personal för ett tryggt boende. Här finns även tillgång till lokal för gemensamma aktiviteter.

Boendestöd

Boendestödet är till för den som har en psykisk funktionsnedsättning och som beviljas efter bedömning från biståndshandläggare. Det är ett personligt stöd för att klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället, vid kontakter med myndigheter eller för att bryta ensamhet.

Boendestödjarna utgår från Villa Maria i Visby och läkarvillan i Hemse men arbetar över hela ön.

Aktiviteter

En person som har en psykisk funktionsnedsättning kan komma till Villa Vie i Slite, Villa Maria i Visby och läkarvillan i Hemse för att äta lunch, ta en fika, umgås med andra eller delta i aktiviteter.

Inom enheten i Visby erbjuds även riktade aktiviteter till unga vuxna (18-25 år)

Kontakt

Enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar
Polhemsgatan 29, Visby, 0498- 20 42 70
Biståndshandläggare, 0498- 20 45 52
Enhetschef , 0498- 20 42 28

 

Handläggarenheten
Visborgsallén 19, Visby
LSS- handläggare,  0498- 20 42 04

Villa Vie,  0498- 20 45 49
Apoteksgatan 7, Slite

Villa Maria,  0498- 26 90 95
Polhemsgatan 29 Visby

Läkarvillan, 0498- 20 46 84
Storgatan 42, Hemse

Sök