December 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1328
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

De jobbar med jobb för personer med beroende och missbruk


Hur kan Arbetsförmedlingen (AF) hjälpa personer med alkohol- eller drogproblem till arbete?
Om detta berättade Pia Lagergren, Anne Johansson, Lena Broén och Christer Mårtensson vid Finsams frukostmöte den 7 december.

Av de totalt 4 500 personer som är inskrivna vid AF på Gotland december 2010 har 164 missbruksproblem. Alkoholproblem dominerar följt av kombinationsmissbruk med alkohol och läkemedel och därefter drogmissbruk.
Gruppen med missbruksproblem består i huvudsak av män, i åldern 35+.
Av de 164 har drygt 100 arbete med någon typ av stöd till arbetsgivaren. Några är helt arbetslösa och andra som väntar på att insatser ska börja.

Arbetsinriktad rehabilitering

Sektionschef Lena Broén inledde med att definiera begreppet arbetsinriktad rehabilitering, den insats som är aktuell för personer med missbruksproblematik.
– För Arbetsförmedlingen gäller det att hitta anpassade lösningar för personer som har en funktionsnedsättning. Det handlar om att utveckla och ta tillvara en personens kompetens. Arbetsinriktad rehabilitering ska vara ett individuellt anpassat stöd som leder till att personen finner, får och behåller ett jobb – det vill säga egen försörjning.

Handläggning

Personer med alkohol- eller drogproblem kommer till Arbetsförmedlingen från olika håll, som socialförvaltningen, försäkringskassan, habiliteringen eller skolan.
– Men man kan också ha varit inskriven rätt länge hos AF innan alkohol/drog-problematiken uppdagats. Det är viktigt att vi vågar ställa direkta frågor om missbruk, förklarade Pia Lagergren, som är rehabiliteringshandläggare vid AF i Visby.

AF:s rehabiliteringshandläggare har tillgång till ett resursteam med arbetspsykolog, arbetsterapeut, socialkonsulent och rehab-sjuksköterska. Det är rehab-handläggaren som avgör vilka resurser som krävs i varje specifikt fall.
– Här ska personen få hjälp så snabbt som möjligt, fortsätter Pia Lagergren. Har man väl talat om att man har ett problem vill man nog att det händer saker ganska fort.

Anställning med lönebidrag är en möjlig lösning om situationen är hanterbar. För andra är prövningsplatser inledningsvis en bättre lösning .
– Vi har ett stort behov av bra träningsplatser. Men vi kräver ganska mycket för att det ska fungera. Det krävs både förståelse för problematiken och att arbetsgivaren kan avsätta tid för handledare.

Arbetssocial utredning

Anne Johansson är en av AF:s två socialkonsulenter. Alkohol och droger är det absolut vanligaste problem hon möter i sitt arbete.
– Det första vi gör är en arbetssocial utredning. Vi ser på personens sociala liv och problem – i förhållande till arbetsförmågan. Hur påverkar den situationen personens möjligheter att få och behålla ett arbete?

Utredningen sker främst genom samtal med den berörde. Men socialkonsulenten tar också in handlingar från samverkande myndigheter, som socialtjänsten, alkohol- och drogrådgivningen, beroendeenheten, arbetsträningen, habiliteringen och kriminalvården.
– Vi måste också se till hur alkoholkonsumtionen ser ut. Har personen själv kontroll över sitt intag. Eller har alkoholen/drogen tagit kontrollen över livet, så att man inte kan passa tider eller göra det man lovat att man ska. Man dricker mer, längre och oftare än man tänkt.

– Har man helt tappat kontrollen över sitt drickande är det inte hos AF man ska vara, förklarar Anne Johansson. Då får vi se till att personen kommer till rätt instans – både för beroendet och arbetsträningen. Oftast är det socialtjänsten där det finns en enhet för arbetsträning och sysselsättning.

Socialtjänstens arbetsträning

En annan viktigt fråga är vilken tidigare erfarenhet personen har av arbete.
– Den som har arbetat länge och har lång skolunderbyggnad, har också lättare att komma tillbaka till jobb. Med lång frånvaro från arbetsmarknaden – eller ingen erfarenhet alls – då är det svårt. Den som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid vet ofta inte hur det går till att jobba. I arbetslivet måste man ta hänsyn till andra och göra arbetsuppgifter man inte valt, kanske tillsammans med människor man inte tycker om. I det läget kan det vara aktuellt med socialtjänstens arbetsträning.

Droger

När det gäller droger tillkommer det faktum att det också är olagligt. Det innebär att polisen kan dyka upp i personens liv. Det kan finnas en dom som väntar på att avtjänas – eller en rättegång.
– Det finns en hel del problem i förhållande till droger som inte gör sig så bra på arbetsmarknaden, förklarade Anne Johansson. För att få hjälp genom AF måste man vara ganska färdig med den delen av sitt liv.

Ingen väljer att bli alkoholist

I den arbetssociala utredningen ser man också den totala sociala situationen, som fast adress, familj, vänner och bekanta. Personer med alkoholproblematik har ofta – dock inte alltid – andra bekymmer. Neuropsykiatriska problem är vanliga liksom avbruten skolgång, dyslexi eller ADHD. Ofta finns en strulig bakgrund.
– Man väljer inte att bli alkoholist, konstaterar Anne Johansson.

Sammanvägd bedömning

Den arbetssociala utredningen ger en sammanvägd bedömning av hur arbetsförmågan ser ut: Finns den grundläggande förmågan att klara jobb – att kunna ta sig till jobbet varje dag, passa tider, klara förändringar och att utföra arbete som arbetsgivaren vill ha gjort. Utredningen leder till bedömning och rekommendation.

– Det vi bedömer är om det finns en funktionsnedsättning som kan härledas från alkoholproblemen. Vi bedömer hur stor nedsättningen är och hur den på bästa sätt kan kompenseras med de insatser vi har till förfogande på Arbetsförmedlingen. Insatserna ska vara till nytta och underlätta en anställning. Genom arbetsprövning kan vi se var på arbetsmarknaden personen kan passa: vilka är de starka sidorna och vilka är de mer svaga.

– Man ska komma ihåg att alkoholproblem inte är så väl sedda på arbetsmarknaden. Det finns definitivt större tolerans för skov/återfall när det gäller andra sjukdomar.

Anställning med lönebidrag

Lönebidragshandläggare Christer Mårtensson avslutade med information om lönestöd till arbetsgivare.
– All anställning handlar om pengar, konstaterar han. Alla arbetsgivare vet att det kostar pengar att ikläda sig ansvaret för en person som kanske historiskt sett har haft stor frånvaro. Och det fodrar också mycket personligt engagemang.

Genom lönebidrag kan AF gå in och subventionera delar av lönen. Arbetsgivaren går in med personligt engagemang och genom att ta fram arbetsuppgifter som passar.

_ Om det redan finns en arbetsgivare gör vi alltid vissa undersökningar innan vi avtalar om lönestöd. Det får inte finnas skatteskulder eller liknande oklarheter. Vi informerar om lagar och avtal. Det ska finnas kollektivavtal på arbetsplatsen.
– När allt är uppfyllt och arbetsgivaren är fullt införstådd med det ansvar och skyldigheter man har som arbetsgivare, kan det leda till anställning där AF går in med lönebidrag.

Hur stor del av lönen som utbetala i lönebidrag är beroende på utfallet av den arbetssocial utredningen. Lönebidraget ska kompensera för arbetsbortfall.

– Vanligen är behovet stort i början eftersom man inte har med sig någon bra CV, konstaterar Christer Mårtensson. Bidraget förhandlas en gång per år. Målet är att utverka lönebidraget på fyra år så att det sedan övergår till anställning utan bidrag.

Vid behov kan AF också bidra med arbetshjälpmedel om det finns andra funktionsnedsättningar som kan överbyggas.

Taket på bidragsnivån är 16 700 kronor, plus lönebikostnader (arbetsgivaravgifter, försäkringskostnader mm). Den lön som ligger  över 16 7000 kronor betalar arbetsgivaren till 100 procent.

Det första året

Socialkonsulenten följer ofta med som en resurs under det första året, som ett stöd för handledare på arbetsplatsen och kontinuerliga uppföljning. Arbetsgivaren har också möjlighet att hålla kontakt med AF om något skulle inträffa.

– Fast problem kan också uppstå när det går bra – just för att det går så bra, kommenterade Bo Hansen i publiken. Fungerar allt är det lätt att glömma att det är personer som behöver extra stöd. Och personerna själv vågar inte säga något eftersom man är rädd om sitt jobb.

En möjlig Finsam-insats skulle kunna vara en gemensam utbildning eller information för arbetsgivare som är beredda att ta emot personer med lönebidrag.


Mer information finns här, på Arbetsförmedlingens hemsida
Eller telefon: 0498- 29 24 00

Sök