Snart är det 2011

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1333
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Nu är det 2011

- tack för gott samarbete under 2010


ETT ÅRSSKIFTE HAR PASSERAT – ett tillfälle att stanna till, fundera över det som hänt under det gångna året och se framåt. För FinsamGotland har 2010 varit ett intensivt, roligt och inspirerande år. Många nya tankar vuxit fram, lämnat idéstadiet och närmar sig genomförande. 

Efter tre år står nu FinsamGotland stadigt på sina tre ben. Det första är våra projekt, som ger direkt stöd till individer. Det är basen i Finsams verksamhet. Genom projekten hittar vi nya vägar till samarbete mellan förvaltningarna. Att påverka strukturerna är det andra av våra ben.  Det tredje är att arrangera mötesplatser som föreläsningar, seminarier och frukostmöten, öppna både för personal och alla andra intresserade.

Projekten

Under 2010 har drygt 120 gotlänningar varit aktuella i våra projekt. Det är personer som riskerar att hamna mellan stolarna i välfärden. Mer än 80 gotländska företag och arbetsplatser har öppnat dörren mot arbetsmarknaden genom arbetstränings- och praktikplatser.

I utvärderingar som gjorts kan vi se att de arbetsmodeller vi prövar ger bra resultat. Projekten På spåret och Centrum för förberedande arbetsträning (CFA) avslutas under 2011.  De har givit erfarenheter som kommer att tas till vara i ordinarie verksamhet.

Projekten Börje och Arbetsgivarring Skarphäll 3 pågår under hela 2011. Unga kvinnor är ett nytt och spännande projekt som startar under våren. Rekrytering pågår. På planeringsbordet finns fler arbetsgivarringar, enligt nya modeller. Vi diskuterar också Fyrpartsamverkan. Här handlar det om ett utvecklat samarbete mellan sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – ett samarbete som direkt kommer att underlätta för individen. 

Mötesplatser

Finsams frukostmöten är fortsatt välbesökta. Förutom föreläsningar och information har det blivit en plats där alla kan träffas. Kontakter knyts och namn får ansikten. Det gör jobbet lättare för oss alla.

För första året arrangerades också Inspiration Finsam. 1 350 besökare kom till de tre seminariedagarna på Wisby Strand i oktober. Årets tema var ”Bemötande och Kommunikation”.

FinsamGotland deltog också – tillsammans med Finsams nationella nätverk och nationella råd – på den riktigt stora arenan, Almedalsveckan. Under en het fredagseftermiddag fylldes Donnerska husets hörsal. Som första punkt stod en paneldiskussion med Gunnar Axén (M) och Ronny Olander (S), ordförande respektive ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott. De gotländska projekten På Spåret och Arbetsgivarring Skarphäll fick stor och positiv uppmärksamhet. Liksom projektet Columbus från Göteborg, där målgruppen är unga vuxna med psykisk ohälsa.

Ytterligare en mötesarena är Paraplynätverket – en samlingsplats för Finsams projekt och projekt som drivs med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) på ön. 
Denna gotländska modell uppmärksammas nu på nationell nivå som ett gott exempel.

Detta är på gång under 2011

Under 2011 kommer vi att fortsätta med våra frukostmöten, åtta tisdagar under vår och höst. Under Almedalsveckan planerar Finsam nationellt ett nytt program, med bland annat fem frukostmöten på restaurang Joda. Finsamgotland ska naturligtvis delta i detta. Planering pågår! Inspiration Finsam återkommer med seminarier och föreläsningar under tre dagar, 12-14 oktober. All information och program läggs ut på www.finsamgotland.se

FinsamGotlands styrka

FinsamGotland är en liten organisation. Dess verkliga styrka ligger i alla de människor som arbetar inom våra parter. Delaktighet är en förutsättning för framgång. Nu når vi ut i organisationerna. Där finns så mycket kunskap och erfarenheter att ta tillvara. Ingen fråga är för liten. Ingen idé är omöjlig innan den är diskuterad.  Det är en verklig styrka!

En annan framgångsfaktor är vårt växande samarbete med näringsliv och arbetsplatser på Gotland. Arbetstränings- och praktikplatser är en förutsättning för projektens – och därmed individernas – möjligheter. Genom arbetsgivarringar hittar vi också hållbara modeller för framtiden. Här har vi kommit långt på Gotland. 

Jag vill också passa på att tacka FinsamGotlands styrelse, beredningsgrupp, kompetensgrupp och arbetsgrupper. Här finns samlad och oerhört värdefull kompetens, med representation från Finsams parter (se nedan under PS).


Om jag får önska något för det kommande året är det att vi ser konkreta resultat kring fyrpartsamverkan (se ovan). Samtal, diskussioner och planering har pågått under 2010 – och det ser väldigt bra ut.

Jag hoppas också på fortsatt samarbete med patient- och intresseföreningarna. De gemensamma föreläsningarna med Attention och RSMH har givit mycket.


Med vänliga hälsningar   

Eva Jupiter
Samordnande tjänsteman FinsamGotland


PS Finsam är organiserad samverkan mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och det offentliga Gotland, med sjukvård, omsorg, socialtjänst och utbildning.

Alla har sina ramverk och regelsystem. Finsams uppgift är att se vad som är möjligt att göra och att pröva nya vägar. Det kan låta som mantra – lätt att säga men svårt att göra.  Men här är det gotländska överblickbara samhållet en fördel. När vi har möten – där alla parter är med – får vi plats runt ett bord. Så ser det inte ut i andra regioner.

Målet är att det ska fungera bättre, snabbare och smidigare för dem som behöver stöd från minst två av parterna. Det är gotlänningar som av olika skäl behöver extra stöd för att komma tillbaka – eller komma in – på arbetsmarknaden.

Sök