Tisdagen den 3 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1432
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Tisdagen den 3 juli


ÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Tisdagen den 3 juli talar Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt från Almedalens scen klockan 19.00

8.00-8.45 Näringsliv och arbetsgivare med samhällssyn – om samverkan som ger resultat

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: FinsamGotland, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) samt Nationella Rådet.
Sammanfattning: Många får aldrig chans till eget jobb – det gäller inte minst unga med funktionsnedsättning. Arbetsträning är en metod. Till den krävs en arena – en arbetsplats att träna på. Ett panelsamtal om företagens samhällsansvar och näringsliv med samhällssyn. Om att gå från arbetsträning till anställning!

8.00 – 9.30 LSS - lagen som sällan fungerar

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet
Sammanfattning: LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska ge människor med vissa funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. I praktiken avslår allt fler kommuner ansökningar bl a om korttids, ledsagare och avlösare. Vad krävs för att LSS ska fungera så som det var tänkt?

8.00-9.30 10 goda råd till den svenska sjukvården

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Forum för Health Policy
Sammanfattning: Forum för Health Policy har under det gångna året genomfört fem workshops inom angelägna områden. Privat och offentligt, primärvård, patienten som medaktör, ersättningssystem i specialistvård och sammanhållen vårdprocess för de mest sjuka äldre. Nu presenteras 10 policyförslag inom dessa områden.

8.00-9.00 Icke-smittsamma sjukdomar och alkohol- hur kommer vi till rätta med problemet?

Plats: Kilgränd
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet,Cancerfonden, Statens Folkhälsoinstitut och IOGT-NTO.
Sammanfattning: Alkoholkonsumtion, tobaksbruk, ohälsosam mat och för lite motion har identifierats som de fyra stora riskfaktorerna för att drabbas av icke-smittsamma sjukdomar. Dessa sjukdomar står för två tredjedelar av världens sjukdomsbörda.

8.00-8.30 Psykisk hälsa på jobbet - något att snacka om!

Plats: Hästgatan 10, Bar och Café
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet
Sammanfattning: Trots att det är så vanligt med psykisk ohälsa och att människor diskrimineras, är det sällan vi gör något åt det. Hur kan vi få fler arbetsplatser att höja kunskaperna och skapa bättre förutsättningar för att fler ska uppleva en god psykisk hälsa?

8.00-8.45 Hur attraherar vi den nya generationen till våra arbetsplatser och hur hittar vi rätt talanger?

Plats: Hästgatan 9
Arrangör: PwC
Sammanfattning: Med utgångspunkt i Universums undersökningar för studenter och Young Professionals pratar vi om vilka faktorer som unga väljer arbetsgivare utifrån och vilka aspekter som gör en arbetsplats attraktiv.

8.00-9.30 Tusentals fler skulle kunna jobba - varför fungerar inte generationsväxlingen?

Plats: Wallers Terrass, Wallers Plats 2
Arrangör: ManpowerGroup Sverige
Sammanfattning: Hur skapar vi en mjuk generationsväxling där fler äldre kan jobba längre och fler yngre får in en fot på arbetsmarknaden? Diskussion med Ylva Johansson, Socialdemokraterna, Veronica Karlsson, Vision, Peter Lundahl, ManpowerGroup Sverige. Mats Lindgren, Kairos Future inleder.

8.15-18.15 Villkorslöst! Vågar du gå i någon annans skor?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: 6F - Fackförbund i samverkan. Arenagruppen. Bardo
Sammanfattning: Testa någon annans verklighet i ett rollspel som är baserat på verkliga historier. Ta anställning på Proper AB i en halvtimme och prova hur det kan vara att jobba som städare i Sverige. Håller dina fördomar? Hur du löser situationerna som uppstår under spelets gång är helt upp till dig.

8.15-10.00 Hur ska fler få plats på arbetsmarknaden och vilket ansvar har olika aktörer?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Svenska ESF-rådet/ Socialfonden
Sammanfattning: Unga och personer med sämre förutsättningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många står långt ifrån och många har varit utanför länge. Vi frågar arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationerna och de stora myndigheterna vad som måste göras. Arbetsmarknadsdepartementet kommenterar.

8.30-10.00 Social hållbarhet kräver jämlik hälsa

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Sammanfattning: Varje år dör 1 500 personer i förtid i Västra Götaland på grund av ojämlikhet i hälsa. Detta är varken etiskt eller ekonomiskt försvarbart i ett socialt hållbart samhälle. Västra Götalandsregionen tar därför fram hundratalet konkreta åtgärder under 2012 för att minska skillnader i hälsa.

8.30-9.30 Vilka har makten över utveckling och tillväxt 2030?

Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet
Arrangör: Kairos Future
Sammanfattning: Kommer vi se en politikens renässans? På detta seminarium blickar vi in i världen 2030 och diskuterar den politiska och ekonomiska makten utifrån de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna.

8.30-10.00 Barn och ungas psykiska hälsa – hur svårt kan det vara?

Plats: Hästgatan 10
Arrangör: Psykisk-Hälsa kaféet
Sammanfattning: Senaste årens rapporter visar tecken på bland annat ökande upplevd psykisk ohälsa och försämrade skolresultat för svemnska ungdomar. Aldrig tidigare har barn och ungdomar haft det så bra i Sverige, ändå är det så många som mår dåligt. Vad gör vi för fel? Diskussion med politiker.

9.00-10.00 Räkna med kvalitet i vård och omsorg - hur blir vi bättre på kravställning och uppföljning

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet
Sammanfattning: Hur ser sambandet mellan pris och kvalitet i upphandlad vård och omsorg egentligen ut? Borgar ett högre pris för bättre kvalitet? Eller handlar det mer om hur kraven formuleras och sedan följs upp?

9.00-10.30 Välkommen till framtiden! Vi fick lägst ungdomsarbetslöshet tack vare färre tjänstemän!

Plats: Hamngatan 1
Arrangör: Trelleborgs kommun
Sammanfattning: Välkommen till framtiden - Vi fick lägst ungdomsarbetslöshet tack vare färre tjänstemän! En provocerande föreläsning om det kommunala arbetet med ungdomsarbetslösheten, behovet av politiskt mod, kontraproduktiviteten i system och lösningar för nå ungas etablering.

9.00-17.00 Hej, jag är sällsynt - om vårdens förmåga eller oförmåga att bemöta det sällsynta

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Sammanfattning: Möt nio sällsynta diagnosbärare och närstående som i bild och text berättar om sina erfarenheter av att känna sig annorlunda och vårdens förmåga eller oförmåga att bemöta det sällsynta.

9.00-10.30 Möjligheter för svensk export inom vård, omsorg och life science

Plats: Schweizergränd 5
Arrangör: Exportrådet
Sammanfattning: Befolkningar som lever allt längre. Fler som drabbas av välfärds- och infektionssjukdomar. Antibiotikaresistens. Ökade krav på kostnadseffektivisering. På vilka sätt utgör dessa globala utmaningar möjligheter för svenska företag?

9.00-17.00 Vad händer vid uppsägningar i kommuner och landsting?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Omställningsfonden
Sammanfattning: Sedan årsskiftet har 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting sin egen omställningsorganisation, Omställningsfonden. Hur gör man bra omställning för uppsagda? Vilka yrkesgrupper har vi hittills mött?

9.15-10.00 Nationella riktlinjer för hjälpmedel

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Hjälpmedelsinstitutet
Sammanfattning: Har man rätt till samma hjälpmedel oavsett var i landet man bor? Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en landsomfattande kartläggning av de regionala regelverken. Resultaten presenteras under seminariet.

9.30-16.30 Statistikkiosken - Var finns siffrorna alla talar om?

Plats: Donnersgatan/Cramérgatan
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Varför behövs statistiken? Vem använder SCB:s siffror? SCB:s statistikservice är på plats för alla Almedalsbesökare. Kl 13.30 svarar vår föreläsare på frågor om förmiddagens seminarium, kl 14.15 kan du diskutera statistik med vår generaldirektör eller få hjälp av vår pressansvarige.

10.00-11.30 Önskas: ett normalt liv!

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Janssen
Sammanfattning: Idag står många av de som har något funktionshinder utanför arbetsmarknaden och samhället i stort. Arbetsförmågan hos personer med psykisk ohälsa kan, med rätt stöd, förändras och förbättras över tiden.

10.00-11.15 Så räddas den förlorade generationen – reformer som ger unga jobb

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Almega
Sammanfattning: Ungdomsarbetslösheten är ett problem vi inte har råd att blunda för. En stor del av lösningen ligger i tjänstesektorn, där många av de nya jobben växer fram. På seminariet diskuteras konkreta förslag på hur ungdomsarbetslösheten kan brytas med fokus på vilka möjligheter som finns inom tjänstesektorn.

10.00-11.00 Är vi medborgare eller undersåtar?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Vårdalstiftelsen
Sammanfattning: Vad innebär det för vården och omsorgen när människor vill vara personer/individer och inte en del av ett system? Vad gör det med oss som medborgare när vi alltid utgår ifrån organisationsperspektivet och inte individen? Vad innebär det för min egen medverkan och mitt eget ansvar?

10.00 -12-00 Vårdval inom specialistvården - när passar det och när passar det inte?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting
Sammanfattning: Problematisering kring frågan om vårdval inom specialistvården: När passar vårdval och när passar det inte? Vilken typ av patientgrupper riskerar att komma i kläm? Hur behöver ersättningssystemen utformas? Vad får det för effekter på sammanhållna vårdkedjor?

10.00 – 12.00 Unga som varken arbetar eller studerar. Hur många är de och vad gör de?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Temagruppen Unga i arbetslivet / Europeiska Socialfonden
Sammanfattning: År 2009 steg antalet unga som varken arbetar eller studerar från en redan hög nivå till fler än 126 000. Hur har utvecklingen sett ut sedan dess och vilka döljer sig bakom siffrorna? Lyssna till samtal mellan fack, näringsliv och offentlig sektor om statistikens betydelse och vart ansvaret faller.

10.00 – 11.30 Livs- och karriärplanering - för ökad rörlighet på arbetsmarknaden under trygga former

Plats: Nunnegränd 4-6
Arrangör: Trygghetsrådet TRS, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK
Sammanfattning: Trygghetsrådet TRS prövar nya vägar. Professor Gunnar Aronsson har forskat kring personer som inte trivs med sin arbetsplats och inte med sitt yrke – ett begrepp han kallar ”dubbel inlåsning”. Kan dessa personer med samtalsstöd trivas bättre med sin situation eller agera för att förändra den?

10.00 – 11.30 Arbetar svenskarna för lite? En jämförelse av hur mycket vi jobbar jämfört med övriga Europa

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Det skrivs ibland att vi i Sverige arbetar mycket mindre än andra i Europa. Ofta jämför man antalet arbetade timmar per sysselsatt vilket inte ger hela bilden.

10.00 – 11.30 Sten, sax och påse – vad bestämmer vilken vård du får och vad den ”leder” till?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Reumatikerförbundet i samarbete med Abbott Scandinavia AB
Sammanfattning: Beslut har fattats och verktyg har tagits fram för snabbare omhändertagande, ökad valfrihet och bättre tillgänglighet inom hälso- sjukvården. Verktygen är på plats, men problemen kvarstår, hur går vi vidare? Människor med reumatiska ryggsjukdomar får inte den vård de behöver.

10.00 – 11.00 Grundskolan 50 år senare – vart tog kunskapen vägen?

Plats: Kalas Mat & Catering, Skeppsbron 8
Arrangör: Lärarnas Riksförbund
Sammanfattning: Grundskolan fyller 50 år! Debatt där grundskolan hyllas, granskas och kritiseras av politiker, forskare och lärarföreträdare

10.00 – 11.30 Vem ska betala din vård? Så vill svensken betala framtidens sjukvård och så här tycker politikerna

Plats: Hästgatan 1
Arrangör: Trygg-Hansa
Sammanfattning: Enligt prognoserna kommer inte dagens sätt att finansiera sjukvården att räcka till i framtiden. Vi har frågat svenskar - och svenska politiker - hur de vill att vården ska betalas. Ska vi betala mer skatt, jobba längre eller ha ett system med försäkringar?

10.30 -11.30 Samtal med socialministern: Ska idéburen vård och social omsorg växa? I så fall hur?

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3
Arrangör: Famna
Sammanfattning: Vilken syn har socialminister Göran Hägglund och regeringen på förutsättningar och möjligheter för utveckling och tillväxt av idéburen vård och social omsorg? Samtala om dessa med företrädare för Famnas medlemsorganisationer.

10.30-11.30 Du har fel ålder! Har vi en åldersfixering på arbetsmarknaden?

Plats: Kapitelhusgården, Drottensgatan
Arrangör: TRR Trygghetsrådet
Sammanfattning: Vid seminariet presenteras bland annat resultat ur TRRs undersökning. Upplevs ålder som ett problem på arbetsmarknaden? Vilka är TRRs erfarenheter från att stötta privatanställda tjänstemän till nytt jobb? Panelsamtal i ämnet.

10.30 – 12.00 Risking a Lost Generation: The Youth Unemployment Crisis in Europe

Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: TCO
Sammanfattning: Youth unemployment is spiraling out of control in many European countries. It rises in every recession but are these levels normal? And even if normal should we accept it? And if we don’t accept it, what should we do about it? TCO arrangerar ett seminarium om ungdomsarbetslöshetskrisen i Europa.

11.00 -11.20 Psykiatrins utveckling, vad kan vi lära av historien? Ett handfast bildspel på slak tvättlina.

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: FinsamGotland
Sammanfattning: Psykiatrins historia speglar på många sätt samhällets utveckling och synen på vad och vem som är avvikande. Genom historien har man använt metoder som idag anses kontroversiella. Med facit i hand kan vi konstatera att goda syften ibland slår fel. Undrar vad de kommer att säga om oss om 50 år?

11.00-11.50 Tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsvård, en förutsättning för trygg och säker vård?

Plats: Kilgränd
Arrangör: Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF, i samarbete med Folkrörelser mot Droger, FMD
Sammanfattning: Idag kan vem som helst starta en konsulentstödd familjehemsverksamhet utan särskilda kvalitetskrav. Vilket hot mot kvalitet och rättsäkerhet utgör detta för de placerade? Vad talar för och vad talar emot att införa tillståndsplikt för den konsulentstödda familjehemsvården? Välkommen att debattera.

11.00 -11.50 Skrota LVM-lagen! Den har svårt att skydda ungdomar i destruktivt missbruk

Plats: Hästgatan 10, Bar och Café
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet
Sammanfattning: Idag kan vem som helst starta en konsulentstödd familjehemsverksamhet utan särskilda kvalitetskrav. Vilket hot mot kvalitet och rättsäkerhet utgör detta för de placerade? Vad talar för och vad talar emot att införa tillståndsplikt för den konsulentstödda familjehemsvården? Välkommen att debattera.

11.00 – 13.00 Klarar du av att balansera på studielinjen?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Sammanfattning: Kan du navigera dig rätt genom studenters krångliga socialförsäkringssystem? Vad händer vid oväntade händelser som sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet under studietiden? Klarar du av att ta examen i tid? Kom och diskutera och debattera med Saco Studentråd.

11.00-12.00 Ägarmångfald i välfärden - vad krävs av riskkapitalet i välfärden?

Plats: Mellangatan 9
Arrangör: Svenska Riskkapitalföreningen
Sammanfattning: Debatten om riskkapitalbolag och andra privata aktörer som äger verksamheter inom välfärdssektorn har gått hög det senaste året. Vad bör privata företag själva tänka på för att öka acceptansen för sin närvaro samt öka medvetenheten om betydelsen av valfrihet?

11.00 – 13.30 Hur blir studenter anställningsbara?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Högskolan Kristianstad
Sammanfattning: Ungdomsarbetslösheten är hög. Ta del av färska exempel på hur högskolan, studenter och företag tillsammans gör studenter mer anställningsbara. Paneldebatt med bland annat företrädare från Högskolan Kristianstad, Miljöpartiet, Almega och Svenskt Näringsliv.

11.15 – 12.00 eHälsa - varför behövs digitala välfärdstjänster inom den kommunala vården och omsorgen?

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Det nationella eHälsoarbetet har kommit igång bra det senaste året men varför är detta så viktigt? Seminariet tar upp denna fråga samt vikten av välfärdstjänster och vad som krävs för att information blir tillgänglig och säker. Vi avslutar med en öppen diskussion kring eHälsoarbetet och framtiden?

11.30-12.30 Kunskapstorg om ungdomsarbetslösheten

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark)
Arrangör: Temagruppen Unga i arbetslivet / Europeiska Socialfonden
Sammanfattning: Hundratals projekt arbetar för att motverka att unga ska hamna i utanförskap. Vilka metoder är effektiva? Vilka strukturella hinder försvårar arbetet? Möt Temagruppen Unga i arbetslivets egna och inbjudna experter för att ställa dina frågor om hur vi kan komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

11.30 – 13.00 Sociala företag fixar jobben! Men när fattar politikerna beslut?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Socialfondens Temagrupp Entreprenörskap & Företagande
Sammanfattning: De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler och de aktiva och anställda ökar, men fortfarande saknas beslut och verktyg som skulle ge skjuts till utvecklingen. Temagruppen Entreprenörskap & Företagande har under tre år följt utvecklingen och kan nu överlämna en rad konkreta förslag.

11.35 – 11.50 Behövs Hjärnkoll i vårt upplysta samhälle?

Plats: Hästgatan 10, Bar och Café
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet
Sammanfattning: Behövs Hjärnkoll i vårt upplysta samhälle? Marjet Gustavsson och Anna-Britta Lundberg har varit ute på fältet och mött människor, samtalat, ställt attitydfrågor och har haft givande möten. Fyllda av energi från detta arbete vill de utmana övriga Sverige: Ut och prata med folk!

11.50 -12.10 Min son har fått schizofreni-dödsdom eller bara ett besvärligare liv

Plats: Hästgatan 10
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet
Sammanfattning: Vad finns det för hjälp att få om man är ung och insjuknar i en psykos. Är prognosen bättre idag än för 20 år sedan? Spelar det någon roll var jag bor? Vad säger jag till min son när han frågar om han kommer att få hjälp?

12.00 -13.00 Vilken roll ska staten ha i framtidens sjukvård?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sveriges läkarförbund
Sammanfattning: Utvecklingen mot ökad valfrihet, konkurrens och internationalisering, påverkar ansvarfördelningen i den svenska sjukvårdsorganisationen. På seminariet diskuterar vi hur sjukvårdens organisation och styrning kan behöva anpassas till de senaste decenniernas förändringar i omvärlden.

12.00 -13.00 Klipp dig och skaffa dig ett jobb!

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Sammanfattning: Ett seminarium kring lösningar på sommarens arbetslöshet, arbetslivsanknytning och arbetslösheten efter examination i högre utbildning. Studentrörelsen diskuterar skarpa förslag med samhälle och akademi.

12.30 – 14.00 Vad kan psykiatrin göra för människor med ADHD annat än att ge piller? Och hur hjälper vi barnen?

Plats: Hästgatan 10, Bar och Café
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet
Sammanfattning: Många får diagnos ADHD men behandlingen måste lyftas fram nu, liksom barnen till vara patienter. Ett seminarium om vad man kan jobba med för att underlätta för familjer där det finns medlemmar med psykiatriska tillstånd.

12.30 – 13.45 Välfärden är värd en bättre debatt

Plats: Hästgatan 4, 2 trappor
Arrangör: Entreprenörskapsforum, Fores, Leading Health Care
Sammanfattning: Välfärdsdebatten har åskådliggjort behovet av bättre kunskapsunderlag om det svenska välfärdssystemet. Behövs det forskning utifrån fler perspektiv? Uppdrag Välfärd är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, FORES och LHC med målet att få en bättre balans mellan national- och företagsekonomi.

13.00 – 14.00 Så skapas en framgångsrik modell för specialistvårdval

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Vårdföretagarna
Sammanfattning: Misstänksamhet mellan beställare och utförare av vården hämmar på flera håll utvecklingen. För att ett vårdvalssystem ska bli framgångsrikt behövs tillit och förtroende. SLL bjuder tidigt i processen in de aktörer som kommer verka inom ett område till dialog, men hur skulle nästa steg kunna se ut?

13.00 – 14.00 Är patientsäkerheten osäker?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Ernst & Young
Sammanfattning: Mycket inom dagens sjukvård handlar om att vårda patienter med sjukdomstillstånd som skapats inom sjukvården. I detta seminarium samlas specialister, yrkesgruppsföreträdare och ansvariga politiker. Tillsammans tittar vi närmare på vårdskadornas konsekvenser för vården och samhället.

13.00 – 14.00 Framtidens kompetensförsörjning – behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Europeiska Socialfondens temagrupp Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
Sammanfattning: Välkommen till en paneldebatt om hur framtidens kompetensförsörjning kan utformas genom en ny svensk modell för anställdas lärande på arbetsplatser med avstamp i Europeiska socialfondens stöd till kompetensutveckling. I paneldebatten medverkar arbetsgivare, fackförbund och projekt.

13.00 – 14.00 En flexiblare arbetsmarknad – av vem för vem?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: Idag tycks många se ökad flexibilitet som en viktig och ibland självklar lösning på en rad olika problem på arbetsmarknaden. Men vilken typ av flexibilitet talar man om, hur påverkar det löntagarna och framförallt, hur kan vi skapa en långsiktigt hållbar och löntagarvänlig flexibilitet?

13.00 – 15.00 Tobaksprevention inom tandvården - nytt regeringsuppdrag!

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Tandvård mot Tobak
Sammanfattning: Globalt ser vi att 2 av 3 dödsfall orsakas av icke smittsamma sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, lungsjukdomar, cancer och diabetes. Gemensam faktor är tobaksbruk. Vad gör då svensk tandvård? Enligt nytt regeringsuppdrag växlar vi upp arbetet med tobaksprevention. Vi har skarpa vapen i tobakskriget.

13.00 – 13.45 Hur ser skolsituationen ut för elever med autism?

Plats: Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3
Arrangör: Skolinspektionen
Sammanfattning: Elever med autismspektrumtillstånd, AST, får inte alltid den undervisning de har rätt till. Skolinspektionen granskar just nu i en djupstudie undervisningen och stödåtgärder för ett antal elever med AST i grundskolan. Förhandsintresset för granskningen är stort och här presenteras senaste nytt.

13.00 – 14.00 Hälsa och framtid i kommuner och landsting

Plats: Restaurang Wallers
Arrangör: AFA Försäkring
Sammanfattning: I ett nytt forskningsprojekt undersöks vad som utmärker friska arbetsplatser i kommuner och landsting.Finns det skillnader och likheter mot privata verksamheter? Vid seminariet diskuterar professor Eva Vingård, tidigare forskning och presenterar nya resultat från studien.

13.00 – 14.00 Varför lyssnar inte vården på patienten? Så kan vi bli bäst i Europa.

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Myndigheten för vårdanalys
Sammanfattning: Kommunikationen mellan vård och patienter har stora brister. Vårdens behov går ofta före patientens. Men hur illa är det? Vårdanalys granskar vårdens patientcentrering - och föreslår hur den kan ökas. En modell läggs fram för hur Sverige kan bli först i Europa med att följa upp patientcentreringen.

13.00 – 14.00 Framtidens kompetensförsörjning – behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Europeiska Socialfondens temagrupp Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
Sammanfattning: Välkommen till en paneldebatt om hur framtidens kompetensförsörjning kan utformas genom en ny svensk modell för anställdas lärande på arbetsplatser med avstamp i Europeiska socialfondens stöd till kompetensutveckling. I paneldebatten medverkar arbetsgivare, fackförbund och projekt.

13.00 – 14.00 En flexiblare arbetsmarknad – av vem för vem?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: Idag tycks många se ökad flexibilitet som en viktig och ibland självklar lösning på en rad olika problem på arbetsmarknaden. Men vilken typ av flexibilitet talar man om, hur påverkar det löntagarna och framförallt, hur kan vi skapa en långsiktigt hållbar och löntagarvänlig flexibilitet?

13.30 – 14.30 Stopp för nya operationer - multiresistenta bakterier tar över!

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Uppsala universitet
Sammanfattning: För att möta hotet mot invasionen av multiresistenta bakterier måste samhället mobilisera sina resurser i ett gemensamt försvar. På seminariet samtalar forskare, regeringsföreträdare och företrädare för näringslivet om hur den framtida samverkan bör utformas och finansieras.

13.30 – 15.00 Är arbetslösa en resurs?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Projekt UMA
Sammanfattning: I media och samhällsdebatt förekommer diskussioner om arbetslösa som blir utnyttjade, eller upplever sig bli utnyttjade, i åtgärder som är skapade för att stötta dem. Kan arbetslösa vara en resurs och vara det utan att bli utnyttjade? ESF-projektet UMA bjuder in till samtal.

13.45 – 15.00 Fungerar skolan för elever med autism eller Aspergers syndrom?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet
Sammanfattning: Får elever med autism eller Aspergers syndrom det stöd som de har rätt till i skolan? Skolinspektionen granskar nu kvalitén i skolan för elever med autism eller Aspergers syndrom - vi får en första rapport från den pågående granskningen.

13.45 – 15.15 Varför får medborgaren ingenting veta? Varför nischar sig ingen i vårdvalets Sverige?

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: Sanofi
Sammanfattning: De nationella kvalitetsregistren och landstingens egna verksamhetsanalyser visar att de medicinska resultaten varierar stort mellan olika vårdcentraler. Varför får medborgaren ingenting veta? Ett seminarium som ytterst handlar om patientmakt i första linjens sjukvård.

13.45 – 14.45 Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med syn-, hörsel- och rörelseförbund
Sammanfattning: Människor faller ofrivilligt utanför arbetslinjen idag. Journalist Annika Dopping ställer funktionshinderrörelsen mot väggen! Vilket ansvar har vi, och varför missas så många idag? Med rätt förutsättningar och rätta förväntningarna kan fler vara med och arbeta, och bidra till samhällsutvecklingen.

14.00-14.15 De osynliga unga kvinnorna

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Unga kvinnor/FinsamGotland
Sammanfattning: Hur kan vi bryta destruktiva livsmönster för unga kvinnor utan jobb och utbildning, med stora försörjningssvårigheter? Kontakterna med myndigheter är korta – de hinner aldrig ses som ett problem. De riskerar att hamna mellan stolarna i välfärdssystemen. De har en stor del av vuxenlivet framför sig.

14.00 -14.30 Lärandets förändrande kraft – om varför vi måste lära nytt på jobbet och hur man gör

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Europeiska Socialfondens temagrupp Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
Sammanfattning: Samtal om hur arbetsplatsen blir en arena för lärande. Varför är kompetensutveckling ett måste för företag och organisationer som vill stärka sina positioner? Hur kan organisationer öka förmågan till omställning i en hårdnande global konkurrens? Konkreta exempel på strategisk kompetensutveckling.

14.00 -14.30 Så skapar vi möjligheter för de unga att utveckla sin framtida arbetsmarknad

Plats: Hästgatan 1
Arrangör: Öresundshuset
Sammanfattning: Hur ska de nordiska länderna i framtiden konkurrera på den globala marknaden? Hur ser den framtida arbetsmarknaden ut? Debatten kommer att sändas live mellan Almedalen och Roskilde och fokusera på ämnen som arbetsmarknad, studier, företagande och tolerans.

14.00 – 15.30 Vem tar hand om kompetensutvecklingen?

Plats: Odd fellow, Nunnegränd 4-6
Arrangör: Trygghetsrådet TRS i samarbete med Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.
Sammanfattning: I en tid när allt fler arbetar i kortare anställningsformer eller har valt att frilansa, samtidigt som vi ska arbeta allt längre, krävs det att vi hanterar frågan på något sätt. Vem ska ta ansvar? Vem ska betala? Här samlar vi personer med tankar, åsikter och kompetens för ett viktigt samtal.

14.00 – 14.45 Är funktionshinderpolitiken handikappad?

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark
Arrangör: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Sammanfattning: RBU bjuder in till ett samtal om attityder och hur samhället förhåller sig till personer med funktionsnedsättning. Utmanande frågeställningar och funderingar.

14.45 – 15.30 När patienten vet bäst - nya förutsättningar för vården

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis i samarbete med Norrbottens läns landsting och Vårdförbundet
Sammanfattning: Från monolog till dialog - hur hanterar jag den kompetente patienten? Internet gör att patienter är pålästa och kan ställa mer krav i vårdmötet. Hur ska jag som vårdpersonal förhålla mig till detta? Måste jag ändra inställning?!

15.00 – 16.00 Kvalitetsuppföljning i primärvården – En framgångsfaktor för ett kvalitativt vårdval

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Ernst & Young
Sammanfattning: V årdval inom primärvården syftar till att skapa ökad konkurrens, tillgänglighet och kvalitet. Att följa upp kvalitet i primärvården är dock en komplex uppgift som idag ligger på landstingens ansvar. Hur bör man följa upp vården för att säkra ett framgångsrikt vårdvalsystem?

15.00 – 16.30 Ser vi utmaningen och vill vi bidra till ett mer inkluderande näringsliv?

Plats: Science Park,Strandgatan 1
Arrangör: SVN
Sammanfattning: Det finns i dag stora grupper i vårt samhälle som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vad gör näringslivet? Vad har regeringen för ansvar och agenda? Hur ser arbetsmarknadens parter på näringslivets initiativ och regeringens agerande? Seminariet spelas in av TV4.

15.00 – 16.30 Den nya arbetslinjen - inhyrning, omställning, rekrytering

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Bemanningsföretagen
Sammanfattning: Nya kvalificerade jobb skapas och matchas via bemanningsföretags inhyrning, omställning och rekrytering. Fakta om den nya arbetslinjen i praktiken följs av politisk diskussion om bemanningsföretagens framtid.

15.00-16.30 Lägga ut eller lägga ner? Är sjukvårdsföretag småsjukhusens räddare?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Aleris
Sammanfattning: När röster höjdes om att Bollnäs sjukhus borde stängas valde landstingspolitikerna i stället att lägga ut sjukhuset på entreprenad. Vad vill politikerna uppnå med att låta Aleris driva Bollnäs sjukhus? Hur kombinerar man entreprenörskap med behovet av politiskt inflytande?

15.10 – 16.45 Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättningar

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Tidningen Föräldrakraft i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Solhagagruppen, Resursteamet, Nordens Välfärdscenter och Carema Care dagliga verksamheter.
Sammanfattning: Sommaren 2011 utlovades krafttag för att skapa en ny arbetsmarknad, öppen för personer med funktionsnedsättningar. Har satsningarna lyckats? Eller har utvecklingen gått bakåt? Vad är viktigast att göra nu? Frågorna ställs i en debatt med politiker, myndigheter, arbetsgivare, fack och organisationer.

15.30 – 17.00 Utbildning, utbildning, utbildning - till vilket pris som helst?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Myndigheten för yrkeshögskolan
Sammanfattning: Allt fler som förkovrar sig i längre studier medan tiden i arbetslivet kortas ned - har samhället råd med det, och vem ska betala? Ställs det rimliga krav på anställdas utbildningsbakgrund från arbetslivets sida? Myndigheten för yrkeshögskolan bjuder in till kritisk diskussion om ett aktuellt ämne.

16.00 – 18.00 Genus, jämställdhet och innovation - från forskning till värde för kommuner, regioner och företag!

Plats: Bolaget, Stora Torget
Arrangör: Gender Equality Academy och Värdeskaparna
Sammanfattning: Hur kan kommuner, regioner och företag jobba med genus, jämställdhet och innovation? Här lyfts konkreta exempel på hur kommuner, regioner och företag kan använda forskning kring genus och jämställdhet för att skapa innovationer, dvs. värde för medborgare, brukare, patienter och kunder.

16.15 – 17.000 Kan vi ta patent på den nordiska välfärdsmodellen?

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Samspråk i Almedalen, ett samarrangemang mellan FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet
Sammanfattning: Den nordiska välfärdsmodellen har en gemensam kärna men också variationer mellan länderna. Hur möter den framtida utmaningar för t ex, migration, åldrande och social inkludering? Forskarna Marta Szebehely, Rolf Rönning och Bjørn Hvinden samtalar med Ann Arleklo (s) om den nordiska modellens vision.

18.00 – 23.00 Hur är det att vara ung och att ha hela världen som arbetsfält?

Plats: Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)
Arrangör: Internationella torget
Sammanfattning: Om, faror, hinder och möjligheter med att ge sig ut i världen. Ungdomar berättar om strapatsrika resor, volontärabete, utlandsstuder och möjligheter att ha världen som arbetsfält. Seminarier, föreläsningar och debatter.

ÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN 

Sök