November 2011

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1499
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Finsamfrukost, november 2011

Vid Finsams frukostmöte den 1 november berättade Åsa Kadowaki om Socialstyrelsens framtagna Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 - Stöd för styrning och ledning.

Åsa Kadowaki är verksam inom primärvården i Östergötland som läkare med psykiatri som specialitet. Hon är också leg KBT-psykoterapeut.

– Det här är rätt torrt, konstaterade hon inledningsvis. Även lättvarianten (se länken till höger) är ganska svårt svårsmält.

Riktlinjerna är framtagna för att ge effektiva behandlingar till patienter över hela landet. Tyngdpunkten ligger på primärvård, skolhälsovård och företagshälsovård. Här finns 265 rekommendationer indelade i angelägenhetsgrad – samt en rad ”icke-göra”. Tillgången på psykologisk behandling, främst KBT, behöver öka.

Pekar ut riktningen
– Riktlinjerna pekar ut riktningen, vad vi bör välja, förklarade Åsa Kadowaki. Det handlar om hur våra gemensamma tillgångar ska användas. Mitt personliga svar är att uppnå största möjliga nytta för flertalet, vilket kräver prioriteringar. Vi behöver välja medvetet, vilket också innebär bortval.
Konsekvenser

Att följa riktlinjerna får ekonomiska konsekvenser. På kort sikt uppstår ökade kostnader för effektivt omhändertagande. På lång sikt ska kostnaderna minska tack vare effektivare diagnostik, bedömning, utvärdering och omhändertagande samt minskade läkemedelskostnader.

Angelägenhetsgrader
Angelägenhetsgraderna är rangordnade där grad 1 betonas som viktigast och angelägenhetsgrad 10 är åtgärder som bedöms ha (mycket) liten nytta. Det innebär dock inte att exemelvis angelägenhetsgrad 3-4 är oviktiga.
(Se Åsa Kadowakis nedladdningsbara ppt-bilder, spalten till höger.)
– Patienten ska ses som en aktör, sammanfattade Åsa Kadowaki. Vi ska befrämja autonomi genom kunskapsöverföring – och empowerment. Det är dock inte detsamma som att patienten ska bestämma vad vi gör.
Medveten närvaro
Hon avslutade med att beskriva begreppet medveten närvaro, genom att citera Dalai Lama: En buddist äter när han äter, går när han går och mediterar när han mediterar. Och en buddist vet om att han gör det.
– När ni går här ifrån mot jobb eller annan verksamhet; känn hur skorna känns, känn kylan eller värmen mot kinderna och hur kläderna sitter mot kroppen. Och ta ställning till vart ni ska vidare.

Åsa Kadowaki är en uppskattad föreläsare. Drygt 100 personer kom till frukostmötet. Ytterligare drygt 50 kom till eftermiddagens längre seminarium i Visby.

Sök

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010.

Skriften kan beställas eller laddas ner här.