OKTOBER 2012

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1644
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

AKTUELLT: PROJEKT PÅGÅR!

Frukostmötet den 30 oktober gav dagsaktuella rapporter från Finsams på gående projekt: Unga Kvinnor, Självklart! och Ungdomskraft.

Det informerades också om det det kommande projektet som ska leda till ökat socialt företagande på Gotland.


Unga Kvinnor


Susanne Johansson inledde med att berätta om Unga Kvinnor.

Projektet riktar sig till kvinnor, 18 -29 år, som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av nära och långvarigt stöd för att komma till egen försörjning. Deltagarna får hjälp att komma till arbetsträning på riktiga arbetsplatser inom näringslivet och offentliga arbetsplatser på Gotland. De får också stöd i det privata livet.

Projektet har nu kommit halvvägs och avslutas juni 2014.

– Nära stöd är vår modell, och alltid med individen i centrum. Våra deltagare ska inte behöva bollas runt mellan myndigheter. Med deltagarens samtycke håller vi kontakten med berörda handläggare och ser till att kontakter hålls och möten blir av. Samverkan är ett ledord i projektet, vi samverkar med alla Finsams parter, konstaterar projektledaren Susanne Johansson.

_ Vi gör alltid gemensamma handlingsplaner – med individens mål och det eget ansvar. Den gemensamma nämnaren för alla våra deltagare är att de vill komma till eget arbete och egen försörjning.

En ny samarbetspart är rehabkoordinatoerna, ReKo. Deltagarna får hjälp med hälsokontroller – men också snabba kontakter med primärvården vid sjukdom.

– Det är viktigt att få veta om man är så sjuk att man ska vara hemma eller ej. En upprepad frånvaro kan bli ett befäst mönster, det är ju ”okej att vara sjuk”. Men vi står våra deltagare så nära att vi ser att de kan behöva hjälp att bryta ett mönster – det handlar inte om att kontrollera.

Projektet har också hittat formera för samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Där finns viktig kunskap om vad som krävs för att man ska få och behålla ett arbete. Nu samarbetar vi vi med tre arbetsförmedlare, vi har raka vägar in för våra deltagare. När de är redo för arbetsprövning har vi också förhoppningsvis med oss en arbetsgivare.

Unga Kvinnor är ett exempel på samverkan på organisationsnivå och samarbete handläggare emellan.

– I projektet ser vi var de strukturella problemen finns, därför arbetar vi med lite olika modeller. Det blir absolut bättre efter hand.

För närvarande har vi 19 inskrivna deltagare. Sex av dem arbetsprövar (är inskrivna vid Arbetsförmedlingen), en har vikarierat på halvtid och en har börjat högskolestudier på distans. De första kommer ut i löneanställning slutet av 2012 och början på 2013.

Läs mer om projektet här.

Ungdomskraft


Jan Svenson är projektledare för Ungdomskraft. Projektet startade med stöd från FinsamGotland , och fortsätter sedan sommaren 2012 med stöd från Europeiska socialfonden ESF.

Ungdomskraft riktar sig till ungdomar och unga vuxna som inte går i gymnasieskolan, som hoppat av sin utbildning i förtid och riskerar att hamna i utanförskap.

– Det handlar om att bryta ungdomars utanförskap, att få dem aktiva och ge en positiv självbild. När vi startade räknade vi med att det handlar om cirka 60 – 70 ungdomar som har behov av vår verksamhet, inledde jan svensson. Hittills ha vi haft kontakt med 47 av dem. 11 av dem har vi kunnat slussa vidare, främst till heltidsstudier.

Projektgruppen har utökats och står för bred kometens, både kring skola, utbildning, socialtjänsten, habiliteringen och elevhälsan.

– Arbetsförmedlingen har dragit sig ur. Man anser att vår verksamhet ligger lite för långt från deras verksamhet. Vi kommer att ta upp den tråden igen.

– Vi tror på vår modell, att bygga nätverk och skapa helheter kring ungdomarna. Vi är duktiga på att hitta ungdomarna och hitta deras styrkor. Vi är medvetna om att jobbet måste få ta tid – och att vi ska finnas kvar som stöd bård i med- och motgång.

Problemen kan börja redan i grundskolan. För närvarande räknar man med drygt tio gotländska ungdomar som inte kommer till grundskolan. När det gäller så kallade ”drop outs” från gymnasiet går Gotland mot den ökande trenden i Sverige.

– Vi har en modell som ger tid anpassning och åtgärder riktade till dem som är på väg att lämna gymnasiet i förtid. Vi vet att vi fler dagar en ungdoma är utan en regelbunden sysselsättning, dess svårare är det att komma ”på banan” igen.

En social insatsgrupp har startats för ungdomar som har tre domar mot sig och är på väg mot kriminellt beteende. Här samverkar Ungdomskraft med polisen och socialtjänsten.

ESF innebär att Ungdomskraft också samverkar med andra nationella och internationella projekt med samma målgrupp. Bland annat i Göteborg, Stockholm, Vetlanda, Östersund, Ludvika/Smedjebacken – samt i Tyskland, Polen och Litauen.

Projektet pågår till juni 2014 med stöd från ESF.

Läs mer om projektet här.

Självklart!


Projektet Självklart! startades för att skapa strukturer för att få fram fler och nya arbetsträningsplatser på Gotland inom offentlig sektor – Region Gotland och de statliga myndigheterna på ön.

Projektet startades våren 20012 och pågår ett är.

– Till skillnad från tidigare projekt jobbar jag inte direkt med individer, utan med strategier, inledde projektledaren Susanna Syversen. Det viktiga är att jag har ledningen med mig – såväl bland tjänstemän som på politisk nivå.

Ett problem är bristen på samordning. Målgruppen, personer i behov av arbetsträning, kommer från olika verksamheter och organisationer.

– Det innebär att det kan komma många telefonsamtal från olika handläggare, förmedlare och projekt. Därmed hamnar cheferna i en sorteringssituation, där de ska avgöra om rätt plats finns och vem som kom först. En samordnande organisation skulle kunna förmedla rätt person till rätt plats.

I sin slutrapport kommer Susanna Syversen att diskutera samordning. Det finns också ett behov av utbildningsbank, med personer som kan komma ut på arbetsplatser och berätta om de behov och förutsättningar för olika grupper.

Läs mer om projektet här.

Projektet som ska leda till fler arbetsintegrerade sociala företag


Vid årsskiftet startar ett nytt Finsamprojekt, där Birgitta Nylund är projektledare.

Enligt Tillväxtverkets definition ska Sociala företag driva näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Målsättningen är att skapa delaktighet för medarbetarna,. Vinsterna återinvesterar den egna eller liknande verksamhet. Företagen är fristående från offentlig sektor men har som leverantör, samarbetspart och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig sektor.

Projektet ska bland annat leda till att kunskapen om socialt företagande stärks inom regionen. Man ska inventera arbetsområden som kan vara aktuella för socialt företagande och utbilda personer som kan fungera som handledare.

- Inte minst vill vi se över rutiner vid Region Gotland upphandlingar, så att även social kriterier finns med. Det öppnar för att även sociala företag har möjlighet att lämna anbud.

– Vårt huvudmål är att personer genom sysselsättning i sociala företag kan bryta bidragsberoendet, avslutade Birgitta Nylund.

För närvarande finns sju arbetsintegrerade företag på Gotland. Det är Suderviljan, Klinte, Lövstakooperativet, Roma samt Visby Catering, Återanvändarna, Baltic Sea Design, Cykelverkstan och Miljöverkstan i Visby.

Läs mer Återanvändarna och sociala företag i trycksaken På Spåret mot Arbetsmarknaden 2012-2013.
Sök