Onsdag frukost

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1716
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Ett hållbart kompletterande arbetsliv: Hur hittar vi arbetsuppgifter för alla?

Vad kan vi göra för att skapa nya arbeten för alla?

Vi har en utveckling där okvalificerade jobb inte betalas. Istället används ekonomiska medel för att betala anställdas övertidsarbete. Samtidigt som gruppen långtidsarbetslösa växer.

Vem ska behöva stå utanför ett aktivt arbetsliv om förmågan finns? Ingen!

Onsdagens frukostmöte hade ett fullmatat program. Inledde gjorde Ann Heimer från Arbetsförmedlingen avdelningen rehabilitering till arbete.

­– Arbetsförmedlingen kan inte skapa nya jobb. Men vi kan stimulera på olika sätt, inledde hon. Vi ser stora möjligheter med de arbetsintegrerade sociala företagen, där vi kan bidra med utbildning och stöd att hitta en marknad med kunder. Ett pilotprojekt i 15 kommuner pågår för närvarande.

Arbetsförmedlingen största uppgift är annars att ge bistå individen, bland annat genom SIUS-konsulenter och nära stöd på arbetsplatsen.

– Det är lätt hänt att man tittar på utmaningar och problem när det handlar om personer med funktionsnedsättning. Vi måste lära oss att se möjligheterna och att det handlar om kompetens som tillförs arbetsplatsen.

Hållbar kompletterande arbetsmarknad

Ola Andersson är förbundschef för samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA. Tillsammans med samordnaren Hans Troedsson tog han diskussionen ännu ett steg längre.

– Övergripande tema för samordningsförbunden under Almedalsveckan är rusta och skapa genom samverkan: Att rusta individen och att skapa arbetsplatser, sa Ola Andersson.  Det vi vill pröva är att skapa efterfrågan på arbetskraft. Det är det vi kallar en hållbar kompletterande arbetsmarknad.

Obalanser på arbetsmarknaden

Väl känt är den obalans på arbetsmarknaden som innebär att det råder brist på arbetskraft inom vissa områden samtidigt som arbetslösheten i landet är hög.

– Men det råder ytterligare en obalans, det finns de som arbetar alldeles för mycket, medan många andra står helt utanför, fortsatte Hans Troedsson. Enligt TCO:s rapport 2011 motsvarar det höga övertidsuttaget 200 000 heltidstjänster. Det är saker som måste utföras på övertid, av personer som redan finns inne i arbetslivet.

Långtidsarbetslösheten ökar, vilket betyder att personer stått utan arbete mer än 24 månader. 2010 rörde det sig om cirka 40 000 personer. Nu (2013) handlar det om cirka 70 000, nästan en fördubbling.

– Det finns forskning som visar att mycket av arbetstiden, bland annat i skolorna, går åt till sådant som inte primärt är de egentliga arbetsuppgifterna. Man pratar om det administrativa samhället. Det vi gör nu är att leta fram och identifiera de dolda behoven som finns i arbetslivet – för att skapa fler arbetstillfällen.

Traditionell rekrytering

Samordningsförbundet Delta har nu sökt medel för att täcka de kostnader som finns för individen, upp till avtalsenlig lön.

– Vi har börjat med skola och äldreboenden, där vi identifiera arbetsuppgifterna, omvandlar dem till tjänster och finansierar dem med statliga och kommunala medel. Ambitionen är att hitta långsiktiga anställningar.

– Skillnaden med detta och en vanlig arbetsmarknadsåtgärd är att vi utgår från arbetsplatsens behov, avslutade Ola Andersson. Därför leder det till en traditionell och vanlig rekrytering.

Kretsloppsservice i Tierp

Arbetsintegrerade sociala företag är en annan väg att skapa arbetsplatser. Sven Eriksson är ordförande i det sociala företaget Tierps kretsloppsservice EKF.

– Socialt företagande är som vilket företag som helst – med vissa skillnader. Vi är vinstdrivande, ja. Men all vinst återinvesteras i företaget och ska gynna alla som arbetar hos oss. Och vi arbetar med ett kooperativt tänkande. Alla som kommer till oss, vare sig de är anställda eller kommer som volontärer från psykiatrin har medbestämmanderätt.

Tierps kretsloppsservice har startat med stöd från Samordningsförbundet i Uppsala och Coompanion.

– Vi har också känt stöd från Tierps kommun och har goda relationer med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta samarbete skapar ett klimat som gör att vi från oktober 2011 då vi startade med noll anställda, idag har åtta anställda och totalt 30 personer i verksamheten.

Till Kretsloppsservice kommer personer från den öppna psykiatrin. De goda resultaten blir som ringa på vattnet.

– För varje individ som mår lite bättre och får rutiner i livet, finns anhöriga och närstående som också haft besvärligt, avslutar Sven Eriksson. Den mänskliga vinsten är gigantisk.

NP-samverkan i Norrköping

Tove Brusman och Rolf Almborg avslutade frukostmötet med att berätta om projektet NP- samverkan, Norrköping. Projektet vänder sig till unga vuxna där man misstänker att en neuro-psykiatrisk funktionsnedsättning som gör att man har svårigheter med sysselsättning och försörjning.

En framgångsfaktor är coachernas roll. Målgruppen bor ofta hemma, har ingen egen ekonomi och finns inte hos myndigheterna. De har ofta ofullständiga betyg och mycket dåliga erfarenheter an den skola de ganska nyligen har lämnat. Andra har haft arbete eller praktikplatser, men avbrutit eftersom det inte fungerat.

- Vi ska stödja individen före, under och efter utredningen, berättar Rolf Almborg  som är coach. Målsättningen är att förbättra individens vardagssituation så att han eller hon lättare kan nå en arbetsmarknad eller studier.

När utredningen är klar görs en återkoppling.

– Vi tittar på svårigheter, kanske fanns en diagnos som nu är klar. Men framförallt letar vi efter resurser lyfter fram individens styrkor, sa Tove Brusman. Vi skriver alltid tydliga rekommendationer framåt, som vi kan hjälpas åt att förverkliga. Det brukar bli bra diskussioner. I och med detta blir den kommande handlingsplanen allas ansvar.

– Det jag vill skicka med som en hälsning till alla är att tänka på individen. Det finns inte ett svar som passar alla.

 

ATT RUSTA OCH ATT SKAPA  Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?  Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?   Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie frukostmöten och lunchseminarier i Almedalen 2013.  Samverkan

Sök
NÄR och VAR

TID: Onsdag 3 juli 2013  Klockan: 8.00- 8.45

PLATS: Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24, Visby

TILLGÄNGLIGHET: Länk till Gotlands tillgänglighets- guide, Joda Bar & kök