LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1868
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

LÄS MER OM DE MEDVERKANDE


Medverkan:
Eva Franzén, forskare verksam vid Socialdepartementet.
Christina Gedeborg-Nilsson, processledare, Kultur på recept 20 Skånemodellen.
Malin Bennborn, kulturkoordinator,  Kultur på recept 20 Skånemodellen.
Andreas Söderqvist, samordnare, Grenverket Södertörn.

Det tar alltför lång tid att nå ungdomar som inte avslutat skolan. Det leder till en marginaliserande process med långsiktiga effekter – som överrisk för missbruk och psykisk ohälsa.

Utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

2012 tillsatte regeringen utredningen UTVECKLING AV ARBETET MED UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR.  I uppdraget ingår bland annat föreslå hur en effektiv samverkan kan uppnås för utredningens målgrupp.

Forskaren Eva Franzen, Socialdepartementet, presenterar arbetet med utredningen och diskuterar möjliga vägar framåt. Kan Finsam vara en struktur att bygga vidare på för att på ett bättre sätt arbeta med de 120000 unga vuxna i Sverige, som varken arbetar eller studerar?

Läs mer om utredningen här.

 

Kultur på recept 2.0 - Skånemodellen

I Helsingborg visar projektet KULTUR PÅ RECEPT visar att kulturaktiviteter bryter negativa mönster. Kultur stärker friskresurserna och ger ökad livskvalitet och arbetsförmåga.

Modellen har prövats under tre år, i samarbete mellan vårdenheter inom primärvården/psykiatrin och kulturförvaltningen. Den togs fram på initiativ av regeringen 2010, med stöd i den forskning som visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och påverkar hälsa positivt.

Målgruppen är patienter med pågående eller hotande sjukskrivning, risk för social isolering, psykisk ohälsa och/eller utbredd smärta. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan patienten få hjälp att bryta negativa mönster och isolering, stärka friskresurserna och därmed få en möjlighet till ökad livskvalitet och arbetsförmåga.

I en medicinsk utvärdering undersöks förändrade symtom, läkemedelskonsumtion, vårdkonsumtion, upplevd hälsa samt de hälsoekonomiska effekterna. Dessutom genomförs en löpande utvärdering av projektets processer.

Kontaktperson: Christina Gedeborg-Nilsson, processledare.

Länk till Kultur på Recept 2.0

Grenverket Södertörn

Genom GRENVERKET SÖDERTÖRN samverkar myndigheter för att stödja ungdomarna. Projektet arbetar med ungdomars studiemotivation, myndighetsövergripande handlingsplaner och kvalificerat stöd till arbetsgivare.

Kontaktperson: Andreas Söderqvist, Samordnare, Grenverket Södertörn,
 

Länk till Grenverket Södertörn