APRIL 2015

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2383
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

APRIL 2015

"Till slut tar man slut!"

Om anhörigstöd och anhörigas hälsa
Finsams frukostmöte den 28 april.

Att vårda en anhörig, kanske sin livskamrat eller förälder, kan vara tungt även, då det kan kännas självklart. Inte sällan förändras hela livssituationen. När tiden inte räcker till havererar vardagslivet.

Vid frukostmötet togs vardagens svårigheter för anhörigvårdare upp – men också vilken hjälp som finnas att få.

Medverkan: Elisabeth Öhrling, anhörigkonsulent, Region Gotland samt anhörigombuden Ewa Hansson och Yvonne Bergqvist.
Vid frukostmötet medverkar personer med erfarenhet som anhörig och arbetsgivare.

 

Kort summering:

• Omsorgsgivandet påverkar möjligheten att förvärvarbeta och studera, särskilt i åldersgruppen 30-44 år, och i högre grad för kvinnor än för män

• Inga större skillnader mellan kvinnor och mäns omsorgsgivande vad gäller tidsomfattning och frekvens. Kvinnor svarar oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg och män ger mer praktisk och ekonomisk hjälp

• Det finns ett samband mellan omsorgsgivande och sämre självskattat
hälsotillstånd - ju mer omfattande omsorg man ger desto mer påverkas
livskvalitén till det sämre. Kvinnor upplever i högre grad än män att
omsorgsgivandet påverkar livskvalitén negativt

• Var fjärde person som ger omsorg känner till att kommunerna måste erbjudastöd för att underlätta för personer som vårdar. Drygt ¾ av dem som ger omsorg uppgav att de inte behövde stöd.

• Omsorgsgivarna, särskilt de som ger mycket omfattande omsorg anser de bär ett för stort ansvar för sin närstående och att det offentliga borde ta ansvaret.