Alvesta – Lärlingsutbildning som levererar jobb och insikt

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2713
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Alvesta – Lärlingsutbildning som levererar jobb och insikt

Alvestamodellen på Allbo Lärcenter har gett jobb (ofta med lönestöd och/eller anpassad anställning), ökad livskvalitet och självförtroende till eleverna.

Harald Petersson, fd rektor och ansvarig för Alvestamodellen på Allbo Lärcenter, har kommunövergripande tillsammans med Särskild utbildning för vuxna, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen tagit fram riktade lärlingsutbildningar för personer med mentala funktionshinder(utvecklingsstörning).

Lärlingsutbildningen har gett jobb (ofta med lönestöd och/eller anpassad anställning), ökad livskvalitet och självförtroende till eleverna.

Att koppla ihop skola och praktik

Lärlingsutbildningens teoretiska del har innehåll som information och kommunikation, entreprenörskap, hälsa och samhällskunskap.

Eleverna får göra fördjupningsarbeten som kräver egen planering och eget ansvar. Här har det dryftats många intressanta områden ofta i relation till elevernas praktikplatser: reflexer i trafiken, demonstration av smakprover på ICA, verktygsskåp mm.

Det som är specifikt för arbetsplatsen, som arbetsuppgifter och regler i en butik eller på en vårdinrättning, lämnar skolan helt över till praktikplatsen. Däremot får eleverna varje vecka med sig en praktikuppgift som ofta har en direkt koppling till det man jobbar med i skolan. 

Det kan handla om jämställdhet: hur många kvinnor/män jobbar på din praktikplats? Vilka arbetsuppgifter har de? Det kan handla om konflikthantering – hur hanterar vi irritation?

Konkreta saker som synliggör arbetsplatsens villkor och vad man som medarbetare behöver tänka på när det gäller den egna rollen gentemot kunder och andra medarbetare.

Utbildning av handledare 

Skolan utbildar samtliga handledare från de olika arbetsplatserna. De får genomgå en handledarutbildning som finns på nätet.  

Nätutbildningen tar sammanlagt sex timmar och är upplagd så att de kan ta en modul i taget. Handledarna kan också diskutera med andra på nätet. De får även utbildning som genomförs på skolan (halvdagar) med fokus på olika funktionshinder som Tourettes syndrom, utvecklingsstörning, adhd.

Handledarna får också praktisk information på en A4 med praktiska instruktioner som bland annat talar om hur de ska introducera eleven på arbetsplatsen och i yrket.

Studier med bibehållen ersättning – minimerar hinder

Under studietiden får eleverna får behålla sin habiliteringsersättning eller aktivitetsersättning.

För de elever som hade beviljad aktivitetsersättning har Försäkringskassan täckt upp för resekostnaderna. Skolan (Allbro) har betalat elevernas resor (busskort) till skolan.

Resor till praktikplatserna får eleven betala själv. Eftersom stora delar av utbildningen är väldigt individuellt inriktad, har Försäkringskassan valt att se den som en del av en habilitering.

- Det handlar om att minimera hinder, säger Harald Petersson.

Skillnad mellan habilitering och rehabilitering

Habilitering betyder att utveckla en ny förmåga eller att stärka en förmåga man redan har. Syftet med habilitering är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Rehabilitering i sin tur, betyder att man försöker återfå en förmåga som man tidigare har haft, vilket kan vara aktuellt exempelvis efter en olycka.

Personlig utveckling och tunga tegelstenar

För eleverna har lärlingsutbildningen inte bara inneburit en anställning. Den har också öppnats nya sociala arenor och kontakter.

Många har tränats till mer självständighet genom att bland annat fått resa mer på egen hand.

Andra effekter är påverkan av synsätt på arbetsplatsen. Att möta olika slags personer gör ofta att acceptansen för människors olikhet ökar och ses som en tillgång.

För vissa elever har det blivit långa och kostsamma resor till praktikplatser. Och det kan vara tungt. Det har också varit svårt att hitta praktikplatser i de olika kommunerna. Handledarna kan ibland valt att inte komma till den utbildningsdel som skötts på skolan.

Insikter för livet

Flera av dem som gått lärlingsutbildningen har fått lönebidragsanställning eller anpassad anställning (trygghetsanställning) men inte alla.

Att inte få anställning behöver inte ses som ett misslyckande menar Harald Petersson. Tvärt om!

- Även om inte alla har fått jobb så har alla fått mer kunskap och insikt om sig själva och om var de ska vara” säger han. Och det är viktigt. Att man hittar den plats där man passar in och vill vara. 

Sök