Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3169
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2018

34 000 påbörjade något arbete

Under september påbörjade närmare 34 000 av de inskrivna på Arbetsförmedlingen ett arbete. Av dessa var 16 000 kvinnor och 18 000 män. Det är 4 000 färre än under september i fjol. Av de som påbörjade ett arbete tillhörde 22 000 gruppen inskrivna arbetslösa, varav 10 000 var kvinnor och 12 000 män.

343 000 inskrivna arbetslösa

Antalet inskrivna arbetslösa var knappt 343 000 i slutet av september, det kan jämföras med drygt 359 000 för ett år sedan. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten fallit till 6,9 procent (7,4 procent) på ett år. 

Arbetslösheten minskar på bred front. Sen föregående år har antalet inskrivna arbets-lösa minskat för båda könen men i högre takt för män än för kvinnor. Antalet inskrivna arbetslösa män har minskat med drygt 14 000 till 178 000 på ett år medan antalet kvinnor minskat med 2 000 personer till 165 000. I och med detta har också skillnaden mellan kvinnor och män i andelen inskrivna arbetslösa krympt. I slutet av september var det endast marginell skillnad i arbetslöshetsnivå mellan könen, för kvinnor var andelen 6,9 (7,1) procent och för män 7,0 (7,7) procent.

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Av de inskrivna arbetslösa i september var 142 000 (151 000) inrikes födda medan 201 000 (208 000) var utrikes födda. Av de utrikes födda var drygt 164 000 (170 000) födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften fortsätter därmed arbetslösheten för utrikes födda att falla – på ett år har andelen sjunkit nästan 2 procentenheter till 20,2 procent (22,1 procent). Bland inrikes födda har andelen inskrivna arbetslösa sjunkit till mycket låga 3,6 procent (3,9 procent) i slutet på september.

Arbetslösheten minskar för alla utbildningsnivåer. Av de inskrivna arbetslösa i september hade 122 000 (126 000) en högst förgymnasial utbildning medan 126 000 (135 000) var gymnasialt utbildade och 95 000 (98 000) hade en eftergymnasial utbildning. Som andel av den registerbaserade arbetskraften är däremot arbetslösheten fortsatt markant högre för förgymnasialt utbildade. I september var andelen inskrivna arbetslösa i denna utbildningsgrupp 21,6 (22,6) procent vilket kan jämföras med 5,4 (5,9) procent för gymnasialt utbildade och 4,7 (5,0) procent för personer som har en eftergymnasial utbildning.

Även antalet inskrivna arbetslösa som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat sen föregående år. I slutet av september var drygt 61 000 (64 000) personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetslösa. Detta är en minskning från samma månad förra året med knappt 2 700 personer. Drygt 31 000 män och 30 000 kvinnor var inskrivna.

188 000 öppet arbetslösa

Av de inskrivna arbetslösa var drygt 188 000 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är knappt 6 000 färre än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar de öppet arbetslösa 3,8 procent.

154 000 i program med aktivitetsstöd

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var drygt 154 000, vilket motsvarar 3,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är knappt 11 000 färre än för ett år sedan.

49 000 inskrivna arbetslösa ungdomar

Allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. I slutet på den gångna månaden var de knappt 49 000 (55 000). Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det 9,0 procent, vilket är 1,4 procentenheter lägre än i fjol. Arbetslöshetsnivån är fortsatt tydligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män, i slutet på september var nivåerna 7,4 respektive 10,5 procent.

59 000 inom etablering

Inom etableringsprogrammet var 59 000 personer (29 000 kvinnor och 30 000 män) inskrivna i slutet på september, vilket kan jämföras med 76 000 för ett år sedan. Av dessa var 49 000 inskrivna som arbetslösa. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etableringsprogrammet minskat med 10 000 personer.

Av de drygt 10 000 som var inskrivna i etableringsprogrammet i slutet på september, men inte arbetslösa, hade närmare 3 700 (3 700) ett arbete med stöd medan knappt

2 300 (4 200) hade ett nystartsjobb. Närmare 1 000 (1 500) personer hade ett arbete utan stöd. Vidare var 3 100 (7 100) arbetssökande med förhinder. En majoritet av de arbetssökande med förhinder var kvinnor.

Arbetslösheten faller i alla län

Arbetslösheten fortsätter att falla i samtliga län. I likhet med föregående månader noterades även i september den starkaste nedgången i Gävleborgs län, där nivån backade med 1,2 procentenhet jämfört med nivån i september 2017. Den relativa arbetslösheten i länet överstiger dock fortfarande 9 procent. Landets högsta arbetslöshetsnivåer återfinns emellertid i Södermanlands och Skåne län, där nivåerna var 9,5 respektive 9,3 procent i slutet av september.

I likhet med förra månaden hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i Gotlands län, där den var 5,2 procent. Ytterligare sex län (Västerbotten, Uppsala, Jönköping, Halland, Norrbotten och Stockholm) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent.

147 000 utan arbete i tolv månader eller mer

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i september 147 000 personer. Det är drygt 3 000 färre än motsvarande månad för ett år sedan. Utvecklingen varierar dock mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa.

Inom etableringen hade knappt 30 000 (29 000) personer varit utan arbete i minst tolv månader. En förhållandevis stor andel är fortsatt inskrivna arbetslösa efter att etableringsprogrammet avslutats. Det gör att antalet personer som är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa, men inte inom etableringsprogrammet, med långa tider utan arbete ökar något. På ett år har antalet ökat med knappt 2 000 personer, till drygt 55 000. 

Bland övriga inskrivna arbetslösa, det vill säga bland personer som är födda i Sverige eller övriga Europa, minskar samtidigt antalet med inskrivningstider på tolv månader eller mer. På ett år har antalet minskat med drygt 6 000 personer, till 63 000.

26 000 nyinskrivna arbetslösa

I september anmälde sig 26 000 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsför-medlingen. Detta är ungefär lika många som i september i fjol. Av de nyinskrivna var 2 300 nyanlända.

100 000 i arbete med stöd

Antalet personer som hade ett arbete med stöd var drygt 100 000 i slutet av september, en ökning med 8 000 på ett år. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 74 000 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag för trygghet i anställning och lönebidrag för anställning är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning, omfattande 35 000 respektive 26 000 personer.

Närmare 27 000 (17 000) hade någon annan typ av anställningsstöd. En majoritet av dessa hade en extratjänst, knappt 17 000 (6 000) i slutet på september. Antalet personer i moderna beredskapsjobb var strax över 2000. Antalet personer inom introduktionsjobb var drygt 4 000 i slutet av september.

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt

Antalet personer i nystartsjobb var 32 000 (39 000) i slutet på september. Omkring 700 (700) var i yrkesintroduktion och 3 600 (2 800) hade ett utbildningskontrakt.

2 800 varslades om uppsägning

Antalet anmälda varsel om uppsägning var 2 800 (2 500) i september. Antalet inkomna varsel om uppsägning summerar därmed till nästan 25 000 (25 000) under perioden januari – september.

Lediga platser

Antalet nyanmälda lediga platser var 90 000 (102 000) i september.[1][1]Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över lediga platser bör tolkas med försiktighet.

 

Sök