Grenverket

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/GRENVERKET
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Grenverket – för ungdomar som varken studerar eller har jobb


Arbetslösheten bland ungdomar är hög. De tonåringar som hoppar av skolan utan betyg hamnar lätt i kläm mellan myndigheternas ansvar. Hur undviker vi att ungdomar hamnar mellan stolarna när kommunernas, AF:s och FK:s regelverk krockar?
 Projektet Grenverket i Östra Södertörn visar att samordnade resurser kan lösa ungas utanförskap.

Grenverket – i kommunerna i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje – riktar sig till ungdomar som varken jobbar eller studerar.

– Jämfört med övriga Stockholm är arbetslösheten bland ungdomar större i dessa kommuner, berättade projektsamordnare Pernilla Unell. Vi har också många ungdomar (25 procent) som slutar grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. 20 procent av dem som börjar gymnasiet slutar utan fullständiga betyg.

Studier visar att ungefär hälften av dem som inte har betyg från gymnasieskolan är arbetslösa när fyra, fem år har gått.

Behov av samverkan

Många myndigheter är inblandade i dessa ungdomars liv. Det innebär ett ökat behov av samverkan.
– De olika myndigheterna gör olika typer av planering för ungdomarna, och det tenderar att krocka, tillägger Pernilla Unell. Den ena myndigheten förespråkar en typ av aktivitet – en annan myndighet säger något annat.

Uppföljningsansvar

Ett problem är att det kommunala uppföljningsansvaret har fungerat dåligt.
– Vi tror att våra aktiviteter passar dessa ungdomar. Här behövs en koppling mellan det kommunala uppföljningsansvaret och de arbetsmarknadsinsatser som finns både i statliga myndigheter och inom den kommunala verksamheten.

Sammantaget det finns stora risker för grupperna och de kan leda till långvarigt utanförskap.

3 500 ungdomar

 

Totalt bor 420 00 invånare i de kommuner som medverkar i Grenverket. Under de tre år projektet pågår ska insatserna nå 3 500 ungdomar. Efter projekttiden är målsättningen att erfarenheterna ska leva vidare, bland annat genom samordningsförbundens verksamhet eller inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet.

Kriterier

Ungdomar som är aktuella för projektet ska varken arbeta eller studera, men det är inte tillräckligt som kriterium. Det ska också finnas en diffus komplex problematik.
– Ofta inleds det med oavslutade studier, det finns en anledning till att de hoppat av skolan. Många har läs- och skrivsvårigheter som inte blivit uppmärksammats genom skolan. Några har kriminella erfarenheter. Andra har missbruksproblem.

Sociala fobier

Ett mycket stort problem är sociala fobier, ungdomar som inte kan umgås med andra i grupp eller åka kommunalt. Outredda neuropsykosociala funktionshinder och inte fått något stöd
– Genomgående är dålig tilltro för myndigheter – man ser ingen anledning att gå till Arbetsförmedlingen om man hoppat av skolan. 

Multikompetenta team

Grenverket är ett övergripande projekt för att utveckla nya metoder och myndighetssamarbeten. Det finns fem delprojekt som genomförs med samma inriktning i de olika kommunerna. Gemensamt är de multikompetenta teamen, med representanter från de samverkande myndigheterna, för att stötta ungdomarna på bästa sätt.

Motivation

– Mycket handlar om att arbeta med ungdomars motivation. Många ungdomar har mycket kompetens, erfarenheter och kunskap. Men de har svårt att hitta motivation och svårt att fokusera på en uppgift för att komma vidare.
– Vi inleder med att lägga mycket tid på individuella samtal för att göra en ordentlig kartläggning för varje deltagare.

Vi arbetar också mycket med den myndighetsövergripande handlingsplanen. Vi gör en plan för varje ungdom och det är den som gäller.

Det hela tar tid – och det ska det få göra.
–      det krävs mycket tid och tålamod. Och det är få av ungdomarna  som går snabbt oin och snabbt ut. Många behöver mycket stöd och motivation innan de kan gå vidare., kanske till studier eller kanske till arbete.

250 dagar är genomsnitt för ungdomar som är inskrivna i projektet. Det gäller att hitta drivkrafterna som ungdomarna själva har.
– Det är väldigt sällan man ”får ett jobb”. Till det krävs hårt arbete för att själv hitta ett arbete.

Samverkan – en nyckel

Samverkan mellan myndigheterna ger den stora fördelen att alla får samma information. Alla ungdomar som går in i projektet får skriva på ett samtycke.
– Det är för att vi ska kunna använda våra kompetenser på bästa sätt. Främst handlar det om Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar, socialtjänst och gymnasieskolan.

Framgångsfaktorer

Samlokalisering är en tydlig framgångsfaktor – och helst i lokaler som inte är myndighetsbetonad.
– Teamen sitter tillsammans det är den viktiga utgångspunkten.

Rätt insatser i rätt tid

– Framför allt handlar det om att komma in tidigt.  När det gäller insatser ser vi att det saknas alternativa utbildningsformer för ungdomar som inte klarar av tre-årig gymnasieskola. I stor skala tester vi nu korta (max 15 veckor) yrkesutbildningar, som vi köper från KomVux. Det fungerar mycket bra.
Under ett års tid har ungefär 100 ungdomar deltagit i dessa korta utbildningar. De har fått lära sig teori och praktik kring försäljning i detaljhandel, café samt lager och logistik.

– Utbildningarna har varit väldigt bra. Det har varit lätt att hitta ungdomar till kurserna. De flesta ungdomarna fullföljer kursen och gör mycket bra ifrån sig på praktikplasterna.  Den stora andelen går vidare till jobb, många på sin praktikplats.

Resultat

– Vårt mål är att 45 procent av ungdomarna ska gå vidare till arbete eller studier. Vi har haft 1 471 deltagare hittills. Av med har 53 procent gått till arbete eller studier Av dem som gått yrkesutbildningar har en mycket stor andel fått jobb.


Vid seminariet berättade också  Åse Larsson om myndigheters samverkan genom FINSAM.

Marie Litholm (KD) styrelseordförande, presenterade  organisation och verksamhet i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

LÄS MER OM GRENVERKET HÄR

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Sök
Grenverket Södertörn är ett treårigt projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Grenverket Södertörn är ett treårigt projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden.


TRYCKSAK
Tidningen Dagens Samhälle tipsade om seminariet i sin "lista inför Almedalen". På plats fanns teckentolk.
Dagens Samhälle lade detta  FINSAM-seminarium i sin topplista.