Avslutat: Arbetsträning:begreppet

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arbetstraning
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ARBETSTRÄNING PÅ GOTLAND

Sedan våren 2011 har en arbetsgrupp med representanter för Finsams parter inventerat och beskrivit begreppet arbetsträning. Hur ser det ut i de olika verksamheterna och hur tänker vi kring begreppet?


Observera att studien pågår (juli 2011). Slutrapport kommer hösten 2011.

Komma igång - på väg - nästan framme

Uppdraget är ett beskriva och inventera de olika arbetsträningsverksamheterna på Gotland – och att hitta ett gemensamt begrepp.

Vinsten med en gemensam definition är ett tydligt mål och syfte med arbetsträning - vad ska arbetsträningen leda till?

En gemensam definition ger också goda underlag för  mäta utfallet. Var befinner sig deltagaren i processen "komma igång-på väg-nästan framme" (se bilden ovan).

Gemensamt  för arbetsträning

Arbetsträning handlar om att träna förmågor som rustar individen för arbetsmarknad eller studier och de krav som ställs där.

De verksamheter som erbjuder arbetsträning hjälper deltagaren att återerövra förmågor som är till nytta när man söker sig mot arbetsmarknaden - kompetens och social kompetens. I alla verksamheter finns också ett arbetslivsinriktat perspektiv. 

Alla deltagare har sin försörjning genom offentlig finansiering - deltagaren är ännu inte aktuell för arbetsförmedlingen. Det långsiktiga målet är egen försörjning.

Gotländska exempel på verksamheter som erbjuder arbetsträning är: Finsam-projekten Unga Kvinnor och På Spåret samt projekt med stöd från EU:s socialfonder.

.


Detta är inte arbetsträning:

Förberedande arbetsträning ingår i socialmedicinsk rehabilitering.
Det handlar om att hjälpa personer satt få strategier och verktyg för att hantera sin situation.
På Gotland erbjuds förberedande arbetsträning av Hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Exempel är pågående Finsamprojektet BÖRJE (socialtjänsten). Här finns också Centrum för Förberedande Arbetsträning CFA - som startat som Finsam-projekt men nu övergått i psykiatri/rehabs ordinarie verksamhet.
Arbetprövning erbjuds hos Arbetsförmedlingen
Arbetsprövning är steget efter arbetsträning och syftar till arbete och egen försörjning.
Notera att detta inte är en slutrapport. 
Sök