IDROTTSRING (Arbetsgivarring Gotlandsidrotten)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/idrottsring
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Idrottsring

Idrottsring (Arbetsgivarring Gotlandsidrotten) är ett pilotprojekt. Målet är att arbetsgivare inom Gotlandsidrotten kontinuerligt ska ta emot personer för arbetsträning/praktik. 

Den gotländska idrottsrörelsen omfattande 48 olika idrotter och 185 idrottsföreningar runtomkring på ön.

Det är en stor ideell organisation - men också en relativt stor arbetsgivare. Omkring 130 personer är anställda inom den gotländska idrottsrörelsen, där cirka 40 föreningar och förbund har ett arbetsgivaransvar.

Inom pilotprojektet rekryterar Gotlands idrottsförbund 4-5 idrottsföreningar eller förbund som i dag har anställd personal att medverka i projektet.

Syftet är att testa den gotländska idrottsrörelsen som en plats för arbetsträning för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Man ska också öka kunskapen och tillgänglighetsfrågorna inom den gotländska idrottsrörelse bland såväl anställda som ideellt arbetande ledare i form av organisationsledare och aktivitetsledare.

Målgrupp:

Målgruppen är gotlänningar, 16- 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda och långvariga ärenden – eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

Antalet deltagare är fyra till fem personer. Deltagarna står nära arbetsmarknaden men behöver ytterligare rehabiliteringsinsatser i form av anpassad arbetsträning för att kunna erhålla och behålla ett arbete.

Projekttid:

Projekttiden är förlängd till 2014-12-31.