MÅNDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mandag2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen


Måndag frukost: HITTA RÄTT VÄG I EN KOMPLICERAD VÄRLD Stöd till Unga Vuxna i Ingenmansland

MÅNDAG 3 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR &KÖK, SKEPPSBRON 24
Frukost serveras från 7.30
 
Unga med komplexa svårigheter hamnar lätt i ett Ingenmansland, där det är svårt att hitta rätt – både för individen och de yrkesgrupper som ska erbjuda stöd.
 
Hur underlättar vi för unga som behöver extra stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier? Att hitta rätt - och att se sina möjligheter - i en djungel av regler och myndigheters uppdrag är inte lätt.
 
Välkommen till ett frukostmöte om unga som behöver extra stöd för att nå egen försörjning. Hur hittar vi rätt i en komplicerad värld av myndigheters uppdrag och regelverk?
 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel:  SSA - systematiska samverkansarbetet  i Falun och START - Stöd till arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem i södra Stockholms län.
 
Medverkan:
Lena Gladh, Biträdande enhetschef, START
Elina Juola, Arbetsförmedlare, START
Petra Palmestål, Förbundschef Finsam-Falun, SSA
Sara Lagerqvist, Verksamhetsledare Ungdomsslussen Falun, SSA
Peter Syvertsson, Arbetsförmedlare, SSA

SSA - Systematiska Samverkansarbetet i Falun

Kontakt: Petra Palmestål, Förbundschef, Samordningsförbundet Finsam-Falun, 023-82635, petra.palmestal@falun.se

I Falun träffas utvald personal från de myndigheter som är Finsam-Faluns ägare regelbundet. De kartlägger systematiskt hur samverkan mellan myndigheterna fungerar i kommunen och upprättar handlingsplaner för konkreta förbättringar. Finsam finansierar konferenser och workshops. Processen har fått namnet SSA, systematiskt samverkansarbete.

START - Stöd till arbete

Kontakt: Lena Gladh, Biträdande enhetschef, START – stöd till arbete Jobbcenter Botkyrka, 0734-21 86 12, lena.gladh@botkyrka.se

START erbjuder stöd till unga vuxna (18-35 år) med vissa funktionsnedsättningar som har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Målet med START är att öka deltagarnas möjligheter att finna, få och behålla ett arbete eller börja studera. STARTs arbete utgår från metoden Supported Employment som i stora drag kan delas upp i tre steg:

  • Kartläggning
  • Praktik
  • Anställning​

Utgångspunkten är alltså en kortare kartläggning där deltagarens förutsättningar, förmågor, intressen och motivation inventeras i form av en yrkesprofil. Därefter matchas yrkesprofilen mot en lämplig praktikplats där deltagaren med stöd av START har möjlighet att lära sig jobbet på plats. Om praktiken fungerar väl ,ansvarar handläggaren från Arbetsförmedlingen för kontakten med arbetsgivaren och administrationen kring en eventuell anställning.

I alla steg ger STARTs personal individuellt stöd och tar vid behov även hjälp av andra insatser som är viktiga för att deltagaren ska kunna lyckas.

Vilka kan delta i START?
Män och kvinnor, 18-35 år, som också uppfyller något av följande kriterier:

  •  Är inskriven på arbetsförmedlingen i den grupp av arbetssökande som har generella inlärningssvårigheter
  • Har utredning som styrker minst en av diagnoserna: lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada, men bedöms kunna klara ett skyddat arbete. Ledande är att deltagaren själv vill komma igång med arbete/studier.

START utvecklades i projektform  med finansiering från Samordningsförbundet åren 2011-2014. Sedan 2015 är insatsen implementerad och finansieras av Botkyrka kommun, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem samt Huddinge kommun.​

Sök
START

Mer information om START finns också på SKL:s webbplats UPPDRAG PSYKISK HÄLSA www.uppdragpsykiskhalsa.se

SSA: Systematisak samverkansarbetet

SSA, synliggör flöden så att förbättringsområden blir tydliga

Läs mer om SSA i NNS skriftserie 2016-1, sidorna 102-106

Läs mer om UFFE i NNS skriftserie 2016-1, sidorna 70-77.

Här kan skriften beställas eller laddas ner som pdf.