Mars 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mars
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

När ett plus ett kan bli tre!

Det handlade om samverkan och samarbete vid FinsamGotlands frukostmöte den 2 mars.

– Detta är en stor del av Finsamarbetet. Och vi ser otaliga bevis på att 1+1 kan bli 3 när man samarbetar övergränserna, inledde Eva Jupiter.

På bilden ses Mats Granström (Bra Sjukskrivning), Sofia Carlsson (FaR), Linda Benedicto (Rehabkoordinator), Mats Ladebäck (Futurum), Tobias Mattsson (Arbetsgivarring Skarphäll) samt Sofia Nordström (Paraplynätverket)

”Miljarden” och ”Garantin”

Mats Granström inledde med att beskriva Sjukskrivningsmiljarden och Rehabgarantin, som båda två ligger under hälso- och sjukvården i Gotlands kommun. Här sammanfattas Garantin och Miljarden i det övergripande arbetsnamnet Bra sjukskrivning.

Miljarden har pågått sedan 2006 och är statens ekonomiska satsning för att minska ohälsotalen i Sverige.
– Att sätta ögat på sjukskrivningarna har varit en icke-fråga inom sjukvården, förklarade Mats Granström. Samverkan, kunskap och kompetens samt ledning och styrning ­ är de förbättringsområden vi ska arbeta med.

Den överenskommelse som gäller 2010 -2011 innefattar vissa fasta villkor för hur statens pengar ska fördelas över landet.

Men Miljarden har också en rörlig del kopplad till ohälsotalet.
– Förra året hade vi en mycket positiv utveckling för Gotlands del, där ohälsotalet minskade med 30 procent.

Rehabiliteringsgarantin startade 2008 och fokuserar på två stora diagnosgrupper.
Vid lätt och medelsvår psykisk ohälsa, det som kan kallas primärvårdspsykiatri, har KBT (kognitiv beteendeterapi) visat sig vara effektiv behandling. På Gotland har två terapeuter knutits till de offentliga vårdcentralerna. De privata vårdcentralerna har egna lösningar.

Den andra diagnosgruppen är ospecifik smärta – ont i ryggen och ont i nacken, där multidisciplinära team (bred yrkeskompetens) är den rekommenderade behandlingsmetoden.

”Olika insatser kan ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra och i tur och ordning. Det kräver gränsöverskridande samverkan”, skrev Socialstyrelsen 2009.
– Det är bra formulerat, sa Mats Granström, men ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi måste hjälpas åt för att klara det här. Återigen 1+1=3!

Projekt Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorer (ReKo) är ett av de pågående projekten inom Bra Sjukskrivning. Målet är att hitta en arbetsmodell som fungerar på Gotland.
– I fredags anslöt Slite vårdcentral. Nu finns ReKo på sex av Gotlands åtta vårdcentraler, berättade projektledaren Linda Benedicto. Både de offentliga och de privata.

ReKo är vårdcentralens kontaktperson till de externa aktörerna kring en sjukskriven person – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och övrig sjukvård. Rehabkoordinatorn samordnar de behov patienten har och ser till att rätt information når rätt instans.

Alla ReKo får kontaktpersoner  och utbildning i regelverken hos de olika myndigheterna. Kontaktvägarna ska vara enkla i alla riktningar.

Projektet FaR – Fysik aktivitet på Recept

Det finns en lång rad diagnoser där fysisk aktivitet har visat sig vara effektiv behandling, berättade projektledaren Sofia Carlsson. Hon nämnde bland annat ångest, depression, stress, demens, diabetes, ryggbesvär, KOL och astma.

Recepten bygger på handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling).

– FYSS är motsvarigheten till FASS – men det handlar om fysisk aktivitet istället för medicin, förklarade projektledaren Sofia Carlsson. Här finns föreskrifter, träningsform, intensitet och doser.

All legitimerad personal kan förskriva FaR. Det kan både handla om egen träning eller träning i organiserad form. FaR-samordnaren, som ska finnas på varje vårdcentral, hjälper patienten att komma igång och följer upp resultatet.

Sofia Carlsson avslutade med att ge exempel på vardaglig motion. Under en promenad förbränns 20 kJ per minut – att jämföra med 5 kJ per minut när vi sitter stilla.

Stavgång är 20 procent effektivare än en vanlig promenad. Där jobbar man med stora muskelgrupper. Det är skonsamt för lederna – och en säker motionsform vid halt väglag.

Ett vasalopp kan låta avskräckande, trots att det motsvarar 1 kilo fettväv. Då kan det vara skönt att känna till alternativet "gå i trappor två våningar upp och ner". Att göra det varje dag under ett år motsvarar hela tre vasalopp.

En månads styrketräning kan minska kroppsfettet med 1 kilo. Det gör det också lättare att orka gå eller cykla.

Målet för FaR är att bli en arbetsmodell för primärvården, mottagningsenheten – och nu är även psykiatrin på väg in i projektet. De mätbara målen, att öka antalet FaR på Gotland, är så här långt med råge uppfyllt.

Forskning visar att patienter följer FaR i högre grad än recept på medicin. Men det finns idag inget högkostnadsskydd för gym-kort och liknande.

– Visst är det ett problem att det kostar för patienten, avslutade Sofia Carlsson. Men vi samarbetar med friskvårdsaktörerna för att få viss subvention. Vi tittar också på möjligheten att patientföreningar får hyra gym på sjukgymnastmottagningarna för att hålla kostnaderna nere.

Paraplynätverket

Paraplynätverket bildades 2010. Här möts projektledare från FinsamGotland och projekt som finansieras av ESF, Europeiska socialfonden. Gemensamt är att målgruppen är densamma.

Sofia Nordström, arbetar med EU-stöd och strukturfonderna vid Ledningskontoret, Gotlands kommun.
– Det gotländska samarbetet amarbetet mellan Finsam och socialfondsprojekten har väckt intresse runt om i landet, berättade hon. Men ser det som en garant för att det finns samverkan på riktigt. Det visar sig också i den stora uppslutningen vid möten och träffar.

När Gotlands EFS-samordnare Holger Brügel från nyligen besökte ön gav han lysande recensioner. Han tycket att projekten var intressanta och att det bra att se dem på plats.
– Dessutom tyckte han att alla var så jättetrevliga och det var så roligt på Gotland – så till den grad att han funderade på att köpa hus i Hemse.

Folkuniversitetet driver ESF-projektet Futurum. Om detta berättade Mats Ladebäck.
Projektet omfattar 24 deltagare som kommer från Försäkringskassan och socialtjänsten.

– Om vi inte haft samverkan med Finsam som vi har idag hade projektet kanske inte blivit av, sa han. Vi måste de pengar som kommer till Gotland från ESF och andra myndigheter som en tillgång för regionen. Då behöver vi samverka – både för att stötta varandra, lära av varandra och dra åt samma håll men på olika nivåer.

Finsams samarbete med näringslivet

– FinsamGotland samarbete med näringslivet är unikt i Sverige, berättade Eva Jupiter. Grunden lades vid ett möte 2009 då Finsam efterlyste arbetsträningsplatser. Ur detta möte föddes projektet Arbetsgivarring Skarphäll, som nu går pågår i en andra omgång.

Tobias Mattsson är ordförande i Företagarförningen Skarphäll City och butikschef för Rusta.
– Som arbetsgivare måste man ha en samhällssyn, inledde han. Man kan inte klaga på skatter och avgifter om man tar ett samhällsansvar.

Han poängterade att det verkligen inte handlar om billig arbetskraft.
– Praktik är det bästa sättet att komma ut på arbetsmarknaden och få jobb. Det är det vi vill erbjuda, sa han. Hittills har vi lyckats mycket bra. Av dem som deltog i Skarphäll 1 har alla gått vidare och flera har jobb på Skarphällsområdet.

Efterenheterna var så bra att man startade en ny arbetsgivarring på Skarphäll – där man också utvecklat projektet. Skarphäll 2 är nu inne på sin andra omgång.

En lyckad praktik kräver att bra kontakt och introduktion och handledare på platsen.
– Vi ska också öka kraven på deltagaren under praktikperioden – när man ser en utveckling så att man kommer så nära ett vanligt arbete som möjligt.

Fler gotländska arbetsgivarringar diskuteras nu – både kring branscher och runt om på ön.

Nästa Finsamfrukost den 6 april, kommer att handla om tillgänglighet och Agenda 50, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Marinne Rönnersten kommer att se på FN-konvetionen ur ett Finsamperspektiv.

Frukostmötet i maj kommer att handla om socialt förtagande