ONSDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/onsdag2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ONSDAG FRUKOST

Onsdag frukost: EN ARBETSMARKNAD ÖPPEN FÖR FLER Entreprenörskap & jämställdhet skapar nya vägar till jobb
 
ONSDAG 5 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24
Frukost serveras från 7.30

 

Hur kan vi skapa nya jobb för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden? Är entreprenörskap och småföretagande en väg att bryta utanförskap och öka integration? Vilket stöd erbjuds kvinnor och män – är det jämställt? Ett seminarium med genusperspektiv och fokus på möjligheter.

För vissa grupper är vägen mot egen försörjning längre. Det behövs insatser och stöd från flera håll. Det behövs också nytänkande och kunskap om hur verkligheten ser ut.

 
Medverkan:
Maria Borelius initiativtagare till Stiftelsen Ester
Linn Ney, projektledare Ester, Stockholm
Charlotte Axelsson, Genuskompassen
Hanneke Seljee Svedberg, Genuskompassen 
Monia Nilsson Sarenstrand, Genuskompassen
 

Frukostseminariet utgår från två goda exempel: Stiftelsen ESTER och Genuskompassen som tagits fram av de tre samordningsförbunden Insjöriket, Centrum och Väster i Göteborg.

ESTER : Entreprenörskap som vägen till lyckad integration

Kontakt: Ritva Widgren, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn, 08-606 82 41, ritva.widgren@haninge.se

 

Var fjärde nytt arbete inom privat sektor skapas i företag startade av personer som är födda utanför Sverige. Hur underlättar vi tillsammans över organisationsgränser för fler utrikes födda för att starta och driva företag? Vilka är utmaningarna?
 
För många är entreprenörskap kanske den enda lösningen när vägen till en anställning är allt för lång.
 
Den ideella stiftelsen Ester jobbar med visionen att stödja kvinnor med utländsk bakgrund att bryta utanförskap – till ett värdigt liv med egen försörjning. Målet är att bygga lönsamt småföretagande, med stöd under 18 månader.  Samordningsförbundet Östra Södertörn

 

Genuskompassen: Kvinnor och män ges olika förutsättningar – vi behöver göra jämnt!

Kontakt: Charlotte Axelsson, Förbundschef, Samordningsförbundet Insjöriket, 0702 – 666 977, charlotte.axelsson@molndal.se

 

Kvinnor och män får olika stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering. Män remitteras oftare till aktiva insatser som skall leda till arbete och kvinnor till mer behandlande insatser. Män får oftare stöd genom lönesubventioner och utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden.

Genuskompassen ska vara ett stöd för att arbeta jämställt med kvinnor och män i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Alla, oavsett kön, ska få lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar.

Utgångspunkten till Genuskompassen är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I Göteborg har tre samordningsförbund arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering under flera år. Som en del i detta arbete har förbunden under 2016 utvecklat ett nytt arbetsverktyg "Genuskompassen".

Tanken med verktyget är att öka kunskapen om de jämställdhetspolitiska målen men också vara ett stöd för att kunna arbeta utefter målen i det vardagliga operativa arbetet.

Samordningsförbunden Insjöriket, Göteborg Centrum, Göteborg Väster.