TORSDAG FRUKOST 7/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/torsdag2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen


Torsdag frukost: NÄR INDIVIDEN BLIR DET CENTRALA I VÄLFÄRDEN Ändrat synsätt och lönsam samverkan för alla

TORSDAG 7 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.
Frukost serveras från 7.30.

NÄR INDIVIDEN BLIR DET CENTRALA I VÄLFÄRDEN

Sociala investeringar lönar sig för kommun, landsting och statliga myndigheter. Men den störste vinnaren är individen! Enkla problem kan klaras på egen hand. Ju mer komplexa problemen är – dess större blir vinsterna i samarbete och samverkan.

Välkommen till ett frukostmöte om samverkan som ger resultat.

Med utgångspunkt från två goda exempel ser vi till unga med behov av långvarigt stöd samt integrationsarbete med internationella kvinnor där samhällets stöd inte motsvarat kvinnornas behov.

Medverkan:

INTERNATIONELLA KVINNOR: Samordnad handlingsplan

Rose Magnusson, arbetsförmedlare
Jenny Claesson, arbetsmarknadssekreterare
Klara Emaus-Günzel, socialsekreterare
Allan Waktmar, projektledare och kontaktperson.
 
ARBETSMARKNADSTORGET
Margaretha Larsson, Utvecklingsledare
Åsa Vallin, Sektionschef Arbetsförmedlingen

 

INTERNATIONELLA KVINNOR: Samordnad handlingsplan

När det gäller integration finns kvinnor som har stora svårigheter att komma in i det svenska samhället. Föräldrapenning, vårdnadsbidrag och försörjningsstöd kan bli fällor som försvårar inträdet för dem som står långt från arbetsmarknaden.

All forskning pekar på att introducerande insatser bör påbörjas så snart som möjligt och omfatta in­satser som tillgodoser behov av arbete och försörjning, boende, barnomsorg, frisk- och hälsvård och andra välfärdsinsatser.

Flykt, traumatiska upplevelser och oro för vad som händer kvarvarande släkt och vänner, påverkar den enskildes hälsa och koncentrationsförmåga och måste beaktas vid planering av den enskildes aktiviteter. Helhetsperspektivet måste råda för att den enskilde ska kunna fokusera på sin introduktion.

Kvinnorna har svårt att få full tillgång till arbetsmarknadspolitiska och andra insatser utifrån sina individuella behov. Det brister i samordning mellan de olika aktörerna. Samordningsförbundet FINSAM Malmö arbetar därför med samordnad handlingsplan för gruppen Internationella kvinnor.

Målgruppen är arbetssökande kvinnor, 20-64 år

Kontakt: Allan Waktmar, Projektledare, Internationella kvinnor – Samordnad handlingsplan

 

ARBETSMARKNADSTORGET

Arbetsmarknadstorget i Skellefteå-Norsjö är en myndighetsgemensam plattform. Målgruppen är arbetslösa ungdomar 16 – 29 år som har behov av minst två myndigheter och ett långvarigt stöd. Här samordnas insatser utifrån individens behov. Ambitionen är att erbjuda så tidiga insatser som möjligt.

Handläggare från fyra myndigheter (Arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget, Försäkringskassan) sitter samlokaliserade.

Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats samt samordna insatser och tydliggöra åtaganden. Genom detta arbetssätt tas kompetenser och resurser tillvara och man får ett mer gemensamt syn/förhållningssätt. 

Arbetssätt ökar möjligheten för deltagaren att nå egen försörjning genom arbete eller studier.

2013 genomfördes en samhällsekonomisk utvärdering. Resultatet visar att samverkan lönar sig. Kommun, landsting och staten är stora vinnare. Men den största vinnaren är individen själv! (Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö).

Kontakt: Margaretha Larsson, Utvecklingsledare. Arbetsmarknadstorget

 

• • • Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?