Styrelsen

Finsam Gotlands styrelse

Styrelsen har sex ordinarie sammanträden gånger per år – samt vid behov.

Utsedda av Region Gotland:

Andreas Unger, ordförande (regionmandat)

Ann-Christin Wallin

Mats-Ola Rödén, ersättare (regionmandat)

Johan Malmros, ersättare

Utsedda av Arbetsförmedlingen:

Tina Ersson, vice ordförande

Susanna Hultberg, ersättare

Utsedda av Försäkringskassan:

Sofie Sköldpil

Lena Åkerstedt Aleksic, ersättare 

Samt adjungerad: 

Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare


Enligt kommunallagen krävs fysisk närvaro för att samordningsförbunds styrelsemöten ska vara beslutsmässiga.

Lokal meddelas då första kallelsen med preliminär dagordning skickas ut två veckor innan styrelsemötet. 
Dagordning och bilagor skickas en vecka innan styrelsemötet.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

Styrelsemöten 2022

18 februari klockan, 13-15. 

Årsredovisning och bokslut för 2021 (mot revision)

Revidering av budgetplan

Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.


25 mars, klockan 13-15                  

Revisionsberättelse 

Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.


20 maj, klockan 13-15

Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

Förändringar i de offentliga försörjningssystemen

Extra styrelsemöte planeras i slutet på juni


30 september, klockan 9-16. 

Verksamhetsplanering inför 2023

15-16 Styrelsemöte: Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.


28 oktober, klockan 13-15

Finsams pristagare

Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi


25 november, klockan 13-15

Verksamhets- och budgetplan för 2023

Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.

Attestlista för kommande år.

Förändringar i de offentliga försörjningssystemen

Styrelsens uppgifter

– Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

– Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

– Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

– Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

– Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

– Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.