Välkommen till Finsamfrukost

Börja den 5:e dec med festlig frukostfika!
Två programpunkter: Att få och erbjuda en annan och andra chans!

Tillsammans stoppar vi våldet

Den 21 november inleder vi En vecka fri från våld med nya inspel hur vi tillsammans kan upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer här. www.finsamgotland.se/vecka_fri_fran-vald-2022

Utbildning i Supported Employment

Hösten 2022 kommer utbildning i Supported Employment att arrangeras på Gotland. Utbildningen pågår under 2+2 heldagar och genomförs i Visby.

Utbildningen riktar sig i första hand till anställda/verksamheter inom Finsams parter. I mån av plats är även andra som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering välkomna att delta.

Läs mer om Supported Employment här

Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Bland effektmålen finns en inkluderande arbetsmarknad där kompetenser möter behoven. Ett inriktiningsmål är att stärka individers möjlighet till egen försörjning.

LÄS MER HÄR: Här finns Vårt Gotland 2040 som nedladdningsbar pdf och i digital form. 

Besök Væksthuset i Köpenhamn på webben

Væksthuset är ett forskningscenter som arbetar för att bygga broar mellan forskning och praktik inom välfärdsområdet.Nu finns delar av Væksthusets hemsida med svensk text. https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/forstasida/

Digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämför med övriga befolkningen. De möter också större utmaningar i arbetslivet.

Nordens välfärdscenterhar tagit fram en kunskapssammanställning om digital och tekniska lösningar som bidrar till ökad inkludering.

Läs och ladda ner publikationen Ny teknik och digitala lösningar för  ökad inkludering i arbetslivet: https://nordicwelfare.org/publikationer/ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet 

Den offentliga försörjningen i siffror

Hur ser den offentliga försörjning ut på Gotland – och i övriga landet? Hur stor andel har ekonomiskt bistånd eller sjuk- och aktiviteter ersättning? Hur stor andel är arbetslösa eller sjukskrivna?

Samordningsförbundet i Uppsala har tillsammans med företaget Statisticon tagit fram ett verktyg för landets alla kommuner, perioden 2014 -2019. 

Den måttenhet som används är helårsekvivalenter, det vill säga det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Läs mer och ladda ner pdf:en för Gotland och andra kommuner här.

Guide för inkluderande arbetsplatser

Från Myndigheten för delaktighet , Arbetsförmedlinngen och SKR, Sveriges kommuner och regioner

Många personer med funktionsnedsättning hänvisas till olika bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Fler möjligheter till egen försörjning, och tillfällen att kunna bidra med sin kompetens, genom ett arbete, kommer skapa ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang hos fler ur målgruppen.  Inom ramen för projektet Fler vägar in har denna guide tagits fram, som ett stöd på vägen till fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser. 

Guiden finns här: Guide för inkluderande arbetsplatser 

Mer information på SKR:s hemsida

UVAS – Ungdomar som varken arbetar eller studerar: En kartläggning och kunskapsöversikt.

Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt.

Forskningsrådet Forte beskriver i en ny rapport effekterna av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Rapporten och en introduktionsfilm finns här 

Forte är ett forskningsråd och myndighet under Socialdepartementet. www.forte.se