Frukostmöten 2022

December 2022

Finsams frukostmöte den 5 december 2022 med två programpunkter på samma tema:

Att få och erbjuda en annan och andra chans!

Finsams pris 2023 till arbetsplatser som gör skillnad tilldelades Sofia Hellgren, verksamhetsledare vid Solrosens äldreboende samt Eva Lerman, Tjuls plantskola i Eskelhem. Det är två arbetsplatser som tagit det extra steget och där människor tillåts att växa i samband med arbetsträning. Deltagarna har fått möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende.

Läs mer om pristagarna och Finsams pris här

Vuxenutbildningen: Möjligheternas verkstad

Vuxenutbildningen på Gotland har vuxit de senaste åren. Här finns stora möjligheter för både enskilda och samhället. En möjligheternas verkstad!

Medverkan: Hanna Sällström-Jonasson (rektor), Eva Elisdotter (Jobbvägen-Yrkes SFI), Maria Ohlén (Vuxstödet) och Anna Björk (Lärvux).

Genom vuxenutbildningen kan vuxna få möjlighet bygga kunskap och kompetens både för att stärka sin plats på arbetsmarknaden – men att också främja sin personliga utveckling.

Det går å ena sidan att läsa in enstaka ämnen som saknas i betyget. En stor vinst för samhället är också att utbilda inom bristyrken både nationellt och lokalt.

Under 2022 har Vuxenutbildningen haft närmare 2 500 elever – och intresset ökar på Gotland. I bildspelet till höger finns information om fördelning och utbildningar.

Utöver traditionell vuxenutbildning finns också LärVux med anpassad utbildning för elever som bäst behöver stöd utifrån sina förutsättningar. Detta sker bland annat med särskilda anpassningar som lugn miljö, motiverande samtal samt hjälp med studieteknik och planering. Komvux som särskild utbildning riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med förvärvad hjärnskada.

Jobbvägen ger möjlighet för utrikesfödda kvinnor med kort skolbakgrund och lång tid inom SFI (Svenska för invandrare).

Hos vuxenutbildningen arrangeras också yrkesinriktad SFI Här lär man sig svenska men samtidigt yrkesord och praktiska moment och kunskap om den gotländska arbetsmarknaden.

PRESENTATIONSMATERIAL