Myndigheter med mera

Den som jobbar med Finsam behöver ofta information från olika håll. Det kan leda till oväntade samarbeten och nya idéer. Här finns länkar till myndigheter och andra aktörer vi kan ha nytta av.

Finsams parter

Arbetsförmedlingen AF
Arbetsförmedlingens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. AF tar också fram information, analyser och prognoser om arbetsmarknaden.

Försäkringskassan (FK)
Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. Det är en av Sveriges störta myndigheter.

Region Gotland
Region Gotland/Gotlands kommun har ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till regioner (exempelvis hälso- och sjukvård). Region Gotland har sedan 2011 ett utökat regionalt utvecklingsansvar (där social hållbarhet ingår).

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen tar också fram stöd till vården och omsorgen för olika grupper i samhället. Människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.

DIGG: Myndigheten för digital förvaltning
För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar DIGG för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.

Digin.nu
Digin.nu är en informations¬webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. (Lagstiftningen Tillgänglighetsdirektivet) Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och de som har den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.

ISF Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.
Mellan 2019 -2023 har ISF samordningsförbunden, vilket resulterat i tre rapporter (Läs mer)

Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som stödjer forskning och utbildningsinsatser. Målsättningen är att ett internet som bidrar positivt till människan och det svenska samhället. Sedan 2013 ger stiftelsen ut den årliga rapporten Svenskarna och internet, kring svenska folkets internetanvändning.

Jämställdhetsmyndigheten
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma både samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbetet handlar bland annat om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mäns våld mot kvinnor.

MFD Myndigheten för delaktighet
MFD arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningen behov och förutsättningar.

MTM Myndigheten för tillgängliga medier
MTM är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning

MUCF
MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om unga villkor och civilsamhället. Bland annat fördelar MUCF statsbidrag som ger organisationer möjlighet att bedriva verksamhet samt är nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Samordningsförbund samarbetar ofta med MUCF kring gruppen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar).

Riksrevisionen
Samordningsförbundens uppgift är att upptäcka när välfärden inte fungerar för dem som behöver den bäst. Riksrevisionen (RR) granskar de verksamheter som finansieras av staten. Aktuella rapporter och pågående granskningar finns på RR:s hemsida.

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 för att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling som en motor för att nå viktiga samhällsmål. På myndighetens hemsida finns samlad information kring lagar som rör offentlig upphandling. För samordningsförbunden är social hänsyn vid upphandlingar av stor betydelse.