Ordlista

En liten ordbok för oss som arbetar med samverkan. Ord och begrepp kan i vissa fall ha olika betydelse beroende på vem man pratar med. Föreslå gärna fler ord som vi skulle behöva förklara. Tips till info@finsamgotland.se

Arbetsträning
Begreppet arbetsträning har diskuterats inom FinsamGotland. Målsättningen är att skapa en gemensam referensram i samverkansarbetet.

Genom arbetsträning ska individen ges möjlighet att öva förmågor som förberedelse för nästa steg i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De förmågor som övas ska höra samman med de krav på kompetens och egenskaper som arbetslivet kräver.

Arbetsträning sker med stöd och handledning. Den ska vara avgränsad i tid, ha ett tydligt mål och syfte som alla samverkande parter och den enskilde är överens om. Det övergripande målet med arbetsträningen är att den enskilde ska klara sin egen försörjning på sikt. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet.

Målgrupper för arbetsträning
Personer med aktivitetsbegränsningar (nedsättningar i arbetsförmåga) till följd av sociala, medicinska och kulturella faktorer, utan egen försörjning, som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad.

Arenor för arbetsträning på Gotland
Reella arbetsplatser, hos privata och offentliga arbetsgivare samt ideella organisationer. Anpassade arbetsplatser, med reella arbetsuppgifter. Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) med reella arbetsuppgifter och anpassade arbetsplatser

Rehabilitering…
ingår i alla medicinska, sociala, psykologiska och arbetslivsinriktade åtgärder, för att stödja individen att återvinna sin funktionsförmåga och förutsättningar.

Samarbete…
sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med varandra.

Samhandling…
är att ha en gemensam målbild och åtaganden över tid. Att agera som en gemensam aktör.

Samskapa…
innebär att olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse.

Samsyn…
är att ha en gemensam bild av problem/utmaningar och utvecklingsområden.

Samtal…
är ett utbyte av information mellan två eller flera människor.

Samverkan…
sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och resurser. Behöver ha ett tydligt mål, bestämda aktörer och målgrupper. Gemensamma insatser och aktiviteter i specifika frågor för att nå ett gemensamt mål.

Samordning…
handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns inom parterna gemensamt används på bästa sätt – för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.