Möten

Välkommen till en Finsamlunch

Fredagen den 31:a maj

Plats:
Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby
Tid:
Programmet pågår 12-13. FINSAM bjuder på lunch och mingel från kl 11.30

Från delar till helhet: Lärdomar från samsjuklighetsutredningen och vägen framåt på Gotland

Den nationella utredningen Från delar till helhet, även kallad samsjuklighetsutredningen, är en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Samsjuklighetsutredningen beskriver en omfattande reform bestående av tio bärande delar. Utredningen föreslår bl a att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, även för individer utan samsjuklighet och i alla åldrar. Syftet med förtydligandet av hälso- och sjukvårdens ansvar är främst att skapa förutsättningar för att hålla ihop behandlingen av alla psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Det förändrade huvudmannaskapet innebär att socialtjänstens uppdrag renodlas och får ett tydligare fokus på förebyggande insatser och socialt stöd gällande boende, sysselsättning, försörjning och socialt nätverk.

Eva Lindvall har ansvarat för att genomföra en förstudie som syftade till att göra en analys av hur nuläget i Region Gotland förhåller sig till förslagen i utredningen samt ta fram en övergripande plan för genomförandet med fokus på prioriteringar i ett inledande skede.

Region Gotland har redan idag mycket insatser att erbjuda målgruppen. Det är dock fragmentiserat, vilket ställer höga krav på ökad samverkan och mer personcentrerade arbetssätt.

Medverkar: Eva Lindvall, samverkansledare psykisk hälsa, Regionstyrelseförvaltningen Region Gotland

Anmälan:
anmalan@finsamgotland.se senast måndag den 27 maj garanterar lunch. Ange speciella kostbehov och allergier vid anmälan. Du är också välkommen att delta utan lunch.