Personalfrågor

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/personal
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Personalfrågor

Information om rutiner vid inlåning av personal till finsamfinansierad verksamhet

Personalen till Finsamfinansierad verksamhet rekryteras inom Finsams parter - och är inlånade under projektperioden.

Inlånad personal har kvar sin ordinarie anställning, lön och andra förmåner under överenskommen period. 

I avtal i samband med detta gäller:

Arbetsplatsen är lokaliserad hos FinsamGotland.

Löne- och övriga administrativa kostnader faktureras FinsamGotland kvartalsvis enligt överenskommelse.

Personalansvar vad gäller arbetsmiljö kvarstår hos ordinarie arbetsgivare.

FinsamGotland/projektledaren ansvarar för direkt arbetsledning samt för att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i det löpande arbetet uppfylls.

Medarbetssamtal och likande sker i samverkan mellan Finsam/projektledaren och ordinarie arbetsgivare.

Sjukanmälan samt anmälan om ledighet görs till både ordinarie arbetsgivare och projektledaren.

Ordinarie arbetsgivare tillhandahåller dator och mobiltelefon.

Avtalet kan sägas upp skriftligen av parterna med ömsesidig uppsagningstid om tre månader – eller enligt överenskommelse.

 

För mer information, kontakta

Greta Henriksson
förbundssamordnare
greta.henriksson@finsamgotland.se
mobil 0707 - 430 436

 

 

Sök