Grafen v. 20

GRAFEN OCH ANNAN STATISTIK

Här publicerar vi grafer rörande utvecklingen på Gotland. Diskussionen, förståelsen och besluten om framtiden behöver bygga på fakta. Ju mer vi vet och ju mindre vi utgår från förutbestämda uppfattningar, desto större chans har vi att fatta rätt beslut om framtiden.

Grafen V.20: Sjunkande antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Trots skenande priser och all oro under hösten 2022 kan man se en minskning i antal hushåll med ekonomiskt stöd. Antalet är i mars 2023 lägre än motsvarande månad 2022 och 2021. Detta gäller både grupperna ”25 år och äldre” och ”unga vuxna”, se åldersgrupperade grafer i bilaga: pdf eller ppt. Siffrorna och graferna i bilagan har erhållits från Försörjningsstödenheten på Gotland och ligger till grund för grafen nedan.

Grafer från Försörjningsstödenheten på Gotland.

Nedanstående grafer från Försörjningsstödenheten visar utbetalning per orsakskategori för 2021 och 2022 samt de tre första månaderna av 2023. Se bilagor (ppt eller pdf) under "Mer statistik" till höger. Här ser man att orsak sjukskrivningar har minskat men psykosocial problematik har ökat i andel.

Utbetalning per orsakskategori - Unga vuxna 18-24 år
Utbetalning per orsakskategori - Unga vuxna 18-24 år, kvinnor och män
Utbetalning per orsakskategori - Vuxna 20 år och äldre
Utbetalning per orsakskategori - Vuxna 20 år och äldre, kvinnor och män