MI – Rekommenderad litteratur

Här följer en kort sammanfattning av de rekommenderade böckerna.

Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring

Författare: William R. Miller och Stephen Rollnick

Utgiven av Natur och Kultur förlag 2013. ISBN13: 9789127135390

En komplett guide till motiverande samtal, MI, metoden som hjälper människor till förändring. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling.

Boken utgår från fyra centrala processer inom MI – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. Illustrativa fallbeskrivningar och dialoger visar hur metoden kan användas inom en mängd olika områden. Författarna redogör även för metodens goda vetenskapliga stöd, hur man kan lära sig MI och använda MI tillsammans med andra metoder.

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård

Författare: Stephen Rollnick, William R. Miller och Christopher C. Butler

Utgiven av Studentlitteratur 2009 ISBN13 9789144052625

Ett stort och viktigt område i dagens hälso- och sjukvård är att hjälpa människor att hantera problem relaterade till olika ohälsotillstånd. Ofta kan problemen påverkas i positiv riktning genom beteende- eller livsstilsförändringar, men för att åstadkomma sådana förändringar kan patienten behöva stöd och hjälp.

Boken är främst skriven för hälso- och sjukvårdspersonal men kan också användas inom socialtjänst, missbruksvård och kriminalvård, där målet är att hjälpa människor att förändra sitt beteende. Den innehåller handfasta råd och verktyg som möjliggör en både effektiv och respektfull kommunikation om beteendeförändring, trots det höga tempot i den vardagliga kliniska verksamheten.

Motiverande samtal.

Författare: Barbro Holm-Ivarsson

Utgiven av Gothia fortbildning AB 2016 ISBN 9789188099600

Boken ger läsaren en lättillgänglig introduktion av MI med teoretisk grund, steg-för-steg-anvisningar för tillämpningen och många praktiska exempel i dialogform.Exemplen utgår huvudsakligen från de fyra ohälsosamma levnadsvanor som omfattas av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysiks aktivitet, riskbruk av alkohol – samt övervikt.

I denna upplaga finns även nya delar som beskriver användning av MI vid samtal med människor som av olika skäl har svårigheter att förstå och kommunicera, samt i psykiatrin.

Motiverande samtal i socialt arbete

Författare: Barbro Holm-Ivarsson, Liria Ortiz och Peter Wirbing

Utgiven av Gothia fortbildning AB 2016 ISBN 9789188099600

Praktiska handbok där MI presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Såväl socialtjänst och beroendevård, ungdomsvård, kriminalvård, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen har nytta av att kunna motivera med hjälp av MI.

Det kan gälla att sluta med alkohol och droger eller minska sitt spelande, att söka behandling eller delta i rehabilitering, att söka jobb eller på annat sätt aktivera sig, att ta tag i sina skulder och klara sig själv ekonomiskt, att ändra en kriminell eller våldsam livsstil, eller andra beteendeproblem.

Motiverande samtal vid autism och ADHD

Författare: Liria Ortiz och Anna Sjölund

Utgiven av Natur och Kultur 2015) ISBN: 9789127141711

Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för meningsfulla möten: Motiverande samtal (MI) betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till förändring. Tydliggörande pedagogik gör det som sker omkring oss begripligt och hanterbart. Med många exempel och dialoger får du här vägledning i hur dessa samtalsverktyg kan användas och vävas ihop. Författarna beskriver också funktionsskillnader vid autism och adhd, samt vilka anpassningar du behöver göra i samtalen.

Denna handfasta samtalsguide är skriven för bland andra socionomer, skötare, personliga ombud, behandlingsassistenter, boendestödjare, handläggare, lärare, psykologer och läkare. De metoder som beskrivs kan med fördel användas vid rådgivning, stöd i vardagen, i skolan, utredningar och behandling.

MI för praktiker – stöd och vägledning för motiverande samtal

Författare: Carl Åke Farbring och Stephen Rollnick

Utgiven av Natur och Kultur förlag 2015 ISBN: 9789127140943

MI för praktiker handlar om de viktiga samtal som sker utanför psykoterapirummet. Här har Stephen Rollnick och Carl Åke Farbring valt ut enkla och verksamma delar inom motiverande samtal, MI. Syftet är att hjälpa praktiker att leda samtal som verkligen hjälper klienterna att uppnå sina mål.

Författarna tar främst upp generella samtalsfärdigheter, men även de specifika färdigheter som behövs i svåra samtal. Dessa samtal skapar lätt oro och en känsla av otillräcklighet hos samtalsledaren. Genom att lära sig att avsiktligt och flexibelt styra, följa och vägleda i samtal kan stressen minska. Författarna beskriver också hur man för in MI i arbetsvardagen. Små förändringar i sättet att samtala kan betyda oerhört mycket, både för klienten och för samtalsledaren.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom exempelvis socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård, arbets- och fysioterapi samt missbruks-, kriminal- och ungdomsvård.