Personalfrågor

Personalfrågor

Rutiner vid inlåning av personal till finsamfinansierad verksamhet.

Personal till Finsamfinansierad verksamhet är inlånad under projektperioden.
Inlånad personal har kvar sin ordinarie anställning, lön och andra förmåner.

Att tänka på i avtal mellan Finsam och projektägaren:

  • Löne- och övriga administrativa kostnader faktureras FinsamGotland enligt överenskommelse.
  • Personalansvar vad gäller arbetsmiljö ligger kvar hos ordinarie arbetsgivare.
  • Projektledaren ansvarar för direkt arbetsledning samt för att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i det löpande arbetet uppfylls.
  • Medarbetssamtal och likande sker i samverkan mellan Finsam/projektledaren och ordinarie arbetsgivare.
  • Sjukanmälan samt anmälan om ledighet görs till både ordinarie arbetsgivare och projektledaren.
  • Ordinarie arbetsgivare tillhandahåller dator och mobiltelefon.
  • Avtalet kan sägas upp skriftligen av parterna med ömsesidig uppsägningstid om tre månader – eller enligt överenskommelse.

Kontakta förbundet för mer information