Almedalen 2019: Vässad samverkan inkluderar fler

Torsdag 4 juli kl 8.00-8.45

VÄSSAD SAMVERKAN INKLUDERAR FLER

Så undviker vi ett samhälle med vi och dom!

TORSDAG 4 JULI 8.00 – 8.45, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

Samhällets resurser måste bli mer tillgängliga för dem som behöver samordnat stöd. Det handlar om att ge individen makt över sin situation och utveckling, men också om att minska samhällsklyftor och utanförskap.

Hur hanterar myndigheterna inkludering för individer med komplex problematik? Finns tillräckliga kunskaper?

Medverkande:
Tomi Kontkanen
, Stiftelsen för rehabilitering i Helsingfors
Margareta Lundberg Rodin, Kursansvarig, Högskolan i Borås
Annika Ruys-Hagberg, Samordningsförbundet Insjöriket
Evy Almstrand, Projektledare, Inkluderande rehabilitering

Moderator: Marie Svensson, NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, där hon är ordförande.

I grund och botten handlar det om att minska utslagning av människor. I ett samhälle där svaga ställs mot varandra kommer klyftorna att växa med marginalisering och utanförskap som följd.

Olika grupper behöver närma sig varandra istället för att definieras som ”vi” och ”dom”. Det sker om fler ges tillgång till eget arbete.

Inkluderande rehabilitering började som ett projekt. Under drygt tre år har sex samordningsförbund i Göteborg prövat och utvecklat olika metoder.

Målgrupperna har varit unga vuxna på gränsen till utanförskap, personer med psykisk ohälsa och utmattning.

Metoderna har varit okonventionellasom komplement till det mer konventionella. Erfarenheter har bytts och arbetssätt har utvecklats. Detta har lett till internationellt samarbete – och en ny högskoleutbildning.

Kontakt:
Evy Almstrand, projektledare
evy.almstrand@angered.goteborg.se

Ola Andersson, projektägare
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se

Inkluderande rehabilitering

Projektet Inkluderande rehabilitering syftar till att göra samhällets stöd mer tillgängligt för kvinnor och män som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Projektet bedrivs av sex samordningsförbund. De förbund som gemensamt ska bedriva projektet är de fyra samordningsförbunden i Göteborg samt de två förbund som omfattar kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn (Älv och Kust) samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås (Insjöriket). Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) är projektägare.

Projektet ska utveckla de medverkande samordningsförbundens möjligheter att fånga upp och stödja en större andel av den målgrupp som har behov av samordnad rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Genom att stärka samordningsförbundens roll kommer fler individer åtnjuta rätten till arbete och strukturella förändringar kommer att ske.

Delprojekt

Projektet är organiserat på så sätt att de sex samordningsförbunden utvecklar sina respektive delprojekt:

  • Dino – coachning för unga vuxna (Göteborg Nordost)
  • Motiverande insatser och samverkanskoordinator (Göteborg Väster)
  • Bedömningsteam och koordinatorer (Göteborg Centrum)
  • Unga vuxna (Hisingen DELTA)
  • Effektiv myndighetsgemensam bedömning (Älv och Kust)
  • Utökat AKTIV för minskad psykisk ohälsa (Insjöriket)

Genom att gå samman i ett projekt för att öka tillgängligheten till rehabilitering för dem som har behov av den, har vi möjlighet att arbeta både med generella frågor men också specifikt för att utveckla vårt arbete med människor av olika kön, etnicitet, funktionsnivå och ålder.

Det övergripande projektet kommer att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika delprojekten och samordningsförbunden, så att alla får kunskap även om de målgrupper som är i minoritet i det egna förbundet.