Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö. Bland effektmålen finns en inkluderande arbetsmarknad där kompetenser möter behoven. Ett inriktiningsmål är att stärka individers möjlighet till egen försörjning. […]

Besök Væksthuset i Köpenhamn på webben

Væksthuset är ett forskningscenter som arbetar för att bygga broar mellan forskning och praktik inom välfärdsområdet.Nu finns delar av Væksthusets hemsida med svensk text. https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/forstasida/

Digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämför med övriga befolkningen. De möter också större utmaningar i arbetslivet. Nordens välfärdscenterhar tagit fram en kunskapssammanställning om digital och tekniska lösningar som bidrar till ökad inkludering. Läs och ladda ner publikationen Ny teknik och digitala lösningar för  ökad inkludering i arbetslivet: https://nordicwelfare.org/publikationer/ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet 

Den offentliga försörjningen i siffror

Hur ser den offentliga försörjning ut på Gotland – och i övriga landet? Hur stor andel har ekonomiskt bistånd eller sjuk- och aktiviteter ersättning? Hur stor andel är arbetslösa eller sjukskrivna? Samordningsförbundet i Uppsala har tillsammans med företaget Statisticon tagit fram ett verktyg för landets alla kommuner, perioden 2014 -2019.  Den måttenhet som används är […]

Guide för inkluderande arbetsplatser

Från Myndigheten för delaktighet , Arbetsförmedlinngen och SKR, Sveriges kommuner och regioner Många personer med funktionsnedsättning hänvisas till olika bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Fler möjligheter till egen försörjning, och tillfällen att kunna bidra med sin kompetens, genom ett arbete, kommer skapa ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang hos fler ur målgruppen.  Inom ramen för […]

UVAS – Ungdomar som varken arbetar eller studerar: En kartläggning och kunskapsöversikt.

Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt. Forskningsrådet Forte beskriver i en ny rapport effekterna av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Rapporten och en introduktionsfilm finns här  Forte är ett forskningsråd och myndighet under Socialdepartementet. www.forte.se