Informationsskyldighet & rättigheter

Informationsskyldighet

Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling som utförs.

Du har rätt att få veta för vilket ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas, med vilken laglig grund samordningsförbundet använder uppgifterna och hur länge dina personuppgifter kommer att sparas.

Information om hur dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas när det är möjligt i samband med att förbundet tar del av dina personuppgifter.

Rättigheter

  • Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.
  • Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.
  • I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och invändning.
  • Du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag från förbundet med information om de behandlingar av dina personuppgifter som förekommer.